Република Србија

ОШ «Лаза К.Лазаревић»

Дринска  бр.1

15357 Клење

Дел. број: 603/16

Датум:.01.08.2016.године

Телефон:

                  015/457-026 ( директор, рачуноводство, факс)

015/457-737 ( секретар )

E-mail:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу чл.55.став 1.тачка8., чл.57. и 116. Закона о јавним набвкама (Сл.гласник РС број 124/12 и 68/2015), О.Ш.“Лаза К.Лазаревић“ Клење као наручилац, објављује

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

О закљученом угогвору у поступку јавне набавке мале вредности- набавка радова на адаптацији фискултурне сале и доградња помоћног објекта-оставе редни број ЈНМВ 1/2016

 

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: О.Ш.“Лаза К.Лазаревић“ Клење, Дринска 1, www.skolaklenje.edu.rs
 2. Врста наручиоца: просвета
 3. Врста предмета: радови и доградња
 4. Опис предмета набавке: радови на адаптацији фискултурне сале и доградња помоћног објекта
 5. Назив и ознака из општег речника набавке: 45200000-7 радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње
 6. Уговорена вредност: 3.854.862,00 динара, без ПДВ-а
 7. Критеријум за доделу угогвора: најнижа понуђена цена
 8. Понуђена цена:(најнижа и највиша) 3.854.862,00 динара (један понуђач)
 9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.07.2016.године
 10. Датум закључења уговора: 01.08.2016.године
 11. Основни подаци о извођачу: NIKA CONSTRUCTION D.O.O. Београд, заступник Јован Пенић

Одговорно лице наручиоца:

Драгана Којић