План јавних набавки за 2016. годину
ОШ "Лаза К. Лазаревић" Клење
Обухвата: Датум усвајања:
Пла набавки ОШ" Лаза
К.Лазаревић" Клење
Предлог
Укупно
Процењена вредност Оквирни датум
без ПДВ-а
Предмет набавке Врста поступка
покретања
поступка
закључења
уговора
Рб
извршења
уговора
3.716.000
радови 3.716.000
1.3.1 замена и уградња фасадне столарије 1000000 поступак јавне набавке мале вредности 7/2016 7/2016 8/2016
1.3.2 реконструкција фискултурне сале и доградња поступак јавне набавке мале вредности 6/2016 7/2016 8/2016
котларнице
2716000
Место и датум:
М.П.
Драгана Којић
Овлашћено лице:
Мирјана Јездимировић
Одговорно лице:
_______________________________