П О З И В

За подношење понуде за јавну набавку мале вредности број: 1/2016

Назив наручиоца: ОШ“Лаза К.Лазаревић“ Клење

Адреса наручиоца:Дринска број 1

Интернет страница наручиоца: www.skolaklenje.rs

Врста наручиоца: просвета

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: радови на адаптацији фискултурне сале и доградња помоћног објекта-оставе

Ознака из општег речника набавки: 45200000 –7 радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње

Kритеријум за оцену понуда: најнижа понуђена цена

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту рок извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок .

Преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и са интернет стране наручиоца www.skolaklenje.rs

Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању , условима рада и сл.:

Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи Министарства финансија: www.mfin.gov.rs и www.purs.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине www.mpzzs.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству за рад, запошљавање , борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs

Подношење понуда: Понудe се могу достављати лично или путем поште, у затвореној коверти на адресу наручиоца: ОШ“ Лаза К.Лазаревић“ Клење са напоменом: «ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ И ДОГРАДЊА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА-ОСТАВЕ – НЕ ОТВАРАТИ“

Понуђач је дужа да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за достављање понуда је 26.07.2016. год. до 10,30 часова.

Место, време и начин отварање понуда: Отварање понуда је јавно и обавиће се у просторијама наручиоца, у згради ОШ“Лаза К.Лазаревић“ Клење  одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 26.07.2016. године у 11,30  часова, уз присуство овлашћених представника понуђача.Поступак отварања поннуда води комисија одређена решењем Наручиоца.

 Услови за учествовање у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања.

Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 5 дана од дана јавног отварања понуда.

Особа за контакт Раденка Грујић, тел. 015/457-737 у периоду од 08,00 до 12,00 часова.

Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику, или на на е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Комисија за јавну набавку