ОШ“ЛАЗА К.ЛАЗАРЕВИЋ“ КЛЕЊЕ

ЈАВНА НАБАВКААДАПТАЦИЈА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ И ДОГРАДЊА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА-ОСТАВЕ

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2016

Крајњи рок за достављање понуда:

26.07.2015. до 10,30 часова

Јавно отварање понуда:

26.07.2015. у 11,30 часова

 

ЈУЛ2016. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/2016од20.06.2016 и Решења о образовању комисије за јавну набавку припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – адаптација фискултурне сале и доградња помоћног објекта-оставе

ЈН бр. 1/2016

Конкурсна документација садржи:

 1. Општи подаци о јавној набавци                                                                   страна: 3

                                                                  

 1. Подаци о предмету јавне набавке                                                               страна: 3

                                                                  

 1. Врста,техн.карактеристике, квалитет                                                          страна:3
 1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова        

                                                                     страна 5

 1. Упутство како се доказује испуњеност услова     

                                          страна:6

       6.Образац изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона    

                                                                            страна: 14

7.Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона

  

                                                                                             страна:15

      8.  Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем 

                                       страна: 16

      9. Подаци о подизвођачу     

                                                                                страна: 17

     10. Подаци о учеснику у заједничкој понуди      

                    

     11. Предмер и предрачун      

                                                                             страна: 20

     12. Премер и предрачун са обрасцем структуре цене       

                                 страна: 20

     13. Модел уговора     

                                                                                           страна: 49

     14. Изјава о испуњењу законских обавеза   

                                                        страна: 55

     15. Образац изјаве о независној понуди    

Страна 56                                                          

  16. Образац трошкова припреме понуде                                                          страна: 57

                                                           

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац је ОШ“Лаза К.Лазаревић“ Клење

Интернет адреса наручиоца: www.skolaklenje.edu.rs

 1. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 1/2016 је набавка радова.

 1. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 1. КОНТАКТ

Информације у вези са јавном набавком, могу се добити сваког радног дана у периоду од 8.00-14.00 часова на телефон 015/457737, контакт особа је Раденка Грујић, секретар школе

2      ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ

РЕЧНИКА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке : Радови на адаптацији фискултурне сале и доградња помоћног објекта - оставе,

ОРН: 45200000 – 7 грађевински радови

3      УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.

Поступак се води на српском језику.

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, и у складу са конкурсном документацијом.

Конкурсна документациј а се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца www.skolaklenje.edu.rs , закључно са истеком рока за подношење понуда.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ И ДОГРАДЊА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА-ОСТАВЕ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-14.30 часова, на адресу Наручиоца – ОШ“ Лаза К.Лазаревић“ Клење, Дринска бр.1

Крајњи рок за достављање понуда је 26.07.2016. године и то до 10.30 часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

 1. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА

Јавно отварање понуда ће се обавити 26.07.2016. године, у 11.30 часова у просторијама ОШ “ Лаза К.Лазаревић“ Клење уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

 1. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне документације.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1.1. Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће прописане чланом 75. Закона, и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4. понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

 5.има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76 Закона, и то:

. располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

*финансијски капацитет

-да понуђач у предходне три године (2013,2014,и 2015) остварио приход од најмање 5.000.000,00 динара, што се може доказати увидом у извештај о бонитету, или у биланс стања или извод из биланса стања.

*пословни капацитет

да је понуђач у претходне три године(2013,2014,и 2015)) изводио радове који су исти или слични предмету јавне набавке и да је вредност ових радова најмање 4.000.000,00 динара, што се може доказати увидом у потврде о изведеним радовима и  закључене уговоре

* технички капацитет

-да располаже са:

најмање једним одговарајућим возилом за превоз радника и терета, што се може доказати достављањем пописне листе техничке опремљености

*кадровски капацитет

- да пре пријема позива за достављање понуде у радном односу има најмање 4 запослена радника, или ангажована по уговору о делу или уговору о повременим и привременим пословима одговарајућих струка за обављање предметних послова,

- да има лице које поседује одговарајућу лиценцу одговорног извођача радова за обављање предметних послова (лична лиценца број 401,410, или 411 или 412 и личну лиценцу број 350 за извођење електромонтажних радова)које може бити ангажовано и по основу уговора о повременим и привременим пословима или уговором о делу,

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона  и услов из члана 75. став 1., тачка 5. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75 став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и76 Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, који доставља у виду неоверене копије.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је да уз понуду достави овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом

Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверен копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да писмено, без одлагања обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

3.6 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца –ОШ“Лаза К.Лазаревић“ Клење, Дринска број 1  са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку радова адаптација фискултурне сале и доградња помоћног објекта-оставе- НЕ ОТВАРАТИ" или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - адаптација фискултурне сале и доградња помоћног објекта-оставе јавна набавка број 1/2016  - НЕ ОТВАРАТИ" или „Опозив понуде за јавну набавку радова - адаптација фискултурне сале и доградња помоћног објекта-оставе- НЕ ОТВАРАТИ" или Измена и допуна понуде за јавну набавку радова адаптација фискултурне сале и доградња помоћног објекта-оставе- НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде.

3.7 ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

- Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова.

- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине.

3.8 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

3.9 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

1. Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење радова повери подизвођачу, у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

2. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив и седиште подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

3. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

4. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

5. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. овог Закона за део набавке који ће се извршити преко подизвођача на начин одређен чланом 77. овог закона и конкурсном документацијом.

6. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1 тачка 5 овог закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверено извршење тог дела јавне набавке

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:

1. Понуду може поднети група понуђача.

2. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

3. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН, а додатне услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно.

5. Услов из члана 75. став 1 тачка 5 дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Задруга може поднети понуд самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

3.11 НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК

3.11.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно окончане ситуације, уз важећу меницу за повраћај авансног плаћања.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде.

Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

3.11.2 Захтеви у погледу гарантног рока

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Кориснику.

3.11.3 Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова је 35 календарских дана.

3.11.4 Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда.

3.12 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА

ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

3.13 ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

3.14 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача, коме буде додељен уговор о јавној набавци је у обавези да у року од 5 дана од дана закључења уговора достави средство финансијског обезбеђење за повраћај авансног плаћања, и то:

- Бланко сопствену меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, са попуњеним и овереним меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа, у висини траженог аванса и са роком важности најмање 15 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји (гласи на ОШ“ Лаза  К.Лазаревић“ Клење).

3.15 ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

3.16 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, електронске поште на e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или факсом на број 015 -457-026  тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.  Особа за контакт је Раденка Грујић телефон 015/457-737 сваког радног дана 08,00 - 14.00 часова.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/2016".

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

3.17 ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и сајту www.skolaklenje.edu.rs. на коме је објављена и конкурсна документација.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама конкурсне документације.

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

3.18 КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање

3.19 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда .

 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

3.21 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту рок извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок .

3.22 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношење понуде

3.23 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца, у складу са ЗЈН и у роковима предвиђеним овим законом.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , факсом на број 015/457026, или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава учеснике у поступку јавне набавке,односно, објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права понуђача.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношењe понуда, без обзира на начин достављања.

 После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108 Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109 Закона, рок за подношење захтева је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна. 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка административна такса, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

3.25 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 5 дана од дана отварања понуда.

3.26 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 3 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН.

3.28 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и факсом.

Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН.

3.29 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац: Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине).

У складу са чланом 26. ЗЈН саставни део конкурсне документације је изјава о независној понуди коју су понуђачи дужни да потписану и оверену доставе у понуди (Образац изјаве о независној понуди).

IV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧАО ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Сагласно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_______________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности – извођење радова на адаптацији фискултурне сале и доградњи помоћног обејкта-оставе; испуњава све услове из члана 75. и 76. ЗЈН односно услове који су дефинисани конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар;

2. понуђач и његов законски законски заступник нису осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4. понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада, заштите животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Понуђач испуњава додатне услове и то:

располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

*финансијски капацитет

-да сам у предходне три године (2013,2014 и 2015) остварио приход у износу од најмање 5.000.000,00 динара.

*пословни капацитет

да сам у претходне три године (2013,2014 и 2015,) изводио радове који су исти или слични предмету јавне набавке и да је вредност ових радова најмање 4.000.000,00 динара

* технички капацитет

-да располажем са:

1. најмање једним одговарајућим возилом за превоз радника и терета

*кадровски капацитет

- да пре пријема позива за достављање понуде у сталном радном односу или ангажована по уговору о делу или уговору о повременим и привременим пословима имам најмање 4 радника одговарајућих струка за обављање предметних послова,

-да имам у радном односу, или ангажовано по основу уговора о повременим и привременим пословима лице које поседује одговарајућу лиценцу(лична лиценца бр.401, 410 или 411 или 412 и 350 ) одговорног извођача радова за обављање предметних послова

Место и датум:                          М.П.                                                     Потписпонуђача:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

V ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧАО ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Сагласно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач_______________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности – извођење радова на адаптацији фисуклтурне сале и доградњи помоћног објекта-оставе испуњава све услове из члана 75. и 76. ЗЈН односно услове који су дефинисани конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. подизвођач је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар;

2. подизвођач и његов законски законски заступник нису осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда;

4. подизвођач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Место и датум:                                         М.П.                             Потпис понуђача:

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку..............................................................................................................................[навести предмет јавне набавке],ЈН број ...........

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

Адреса понуђача:

 

Матични број понуђача:

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

Телефон:

 

Телефакс:

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

1)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ   јавна набавка радова адаптација фискултурне сале и доградња помоћног објекта-оставе

Укупна цена без ПДВ-а

 

Укупна цена са ПДВ-ом

 

Важење понуде:

( не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда )

 

Рок извођења радова :

______________ календарских дана

Гарантни рок

 (не краћи од 2 године)

________________  година  од дана примопредаје радова

Aванс

(у висини до 25 % од вредности понуде са ПДВ-ом)

_________________

Назив подизвођача

Позиција радова које изводи

Вредност радова са ПДВ-ом

Проценат

укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

       
       
       
       

                    

Датум                                                                           Понуђач

    М.П.

_____________________________                          ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

У понуди за јавну набавку број 1/2016извошење радова на адаптацији фискултурне сале и доградњи помоћног објекта-оставе  изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

Датум: _______________                                                             Потпис овлашћеног лица

                                                                        М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Општи подаци о Понуђачу:

Назив и седиште: ____________________________________________________

 

Матични број: ___________________ ПИБ : ________________________

 

Особа за контакт: ____________________________________________________

 

 

 

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 1/2016 – извођење радова на адаптацији фискултурне сале и доградњи помоћног објекта-оставе, потписан и оверен од стране овлашћеног лица

.

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија могла извршити оцену.

 

 

 

 

ПРЕДМЕР СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

 

I Грађевински и грађевинско – занатски радови

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ:Јединичне цене свих позиција радова у предрачуну су продајне цене извођача,а оне обухватају:а) Све потребне припремне и завршне радове који обезбеђују квалитетан и у целини завршен посао; б) Све потребне издатке за извршење самих радова и то за: рад,материјал,алат,скеле,оплату,режију,трошове транспорта,издатке за доприносе,као и све друге издатке по важећим прописима за структуру цена; Сви радови морају бити потпуно готови како је предвиђено погодбеним уговором и договором, изведени правилно по техничким прописима и стандардима,са квалитетним материјалом и квалитетном стручном радном снагом; Извођач је дужан да све мере из плана контролише на лицу места; Извођач је дужан да објекат преда очишћен од отпадака грађевинског материјала,околно земљиште поравнато .в) Уколико извођач без сагласности инвеститора приликом извођења радова одступи од димензија предвиђених пројектом ,све последице у вези са овим падају на терет извођача.

 

1)ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Пре почетка свих радова на објекту треба обезбедити постојеће делове објекта који се не руше и предузимати све неопходне мере за безбедност објекта и радника.Приликом извођења радова извођач је дужан да благовремено предузима све потребне мере и радње да заштити постојећи ентеријер од прокишњавања и другог оштећења.Постојећи кров демонтирати на начин који проузрокује што мање оштећење црепа, лима, дрвене грађе и др. И употребљив материјал уредно сложи на место које одреди инвеститор.Такође се подразумева повремено чишћење објекта и завршни радови и одвошење грађевинског шута на депонију.Све позиције предвиђене овим предмером  подразумевају се комплет изведене и обухаватају потребне радове на заштити објекта и људи и слагање и депоновање употребљивог материјала као и одвоз на депонију и посебно се не наплаћују.

Опис позиције

Јединица мере

количина

Цена по јединици мере

Укупно

Пажљива демонтажа без додатног оштећења постојећих дрвених једнокрилних врата и довратника. Употребљиве елементе очистити и сложити на место које одреди инвеститор а шут утоварити у возило и одвести на депонију. Обрачун по комаду.

       

85/200

ком

3,00

   

105/265

ком

1,00

   

135/205

ком

1,00

   

Пажљива демонтажа без додатног оштећења постојећих дрвених прозора. Употребљиве елементе очистити и сложити на место које одреди инвеститор а шут утоварити у возило и одвести на депонију. Обрачун по комаду.

       

300/60

ком

1,00

   

110/230

ком

1,00

   

Пажљиво исецање-рушење дела постојећег пода у предпростору испод будућег санитарног блока. Шут утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м2 пода.

m2

4,10

   

Пажљиво исецање-рушење постојећег пода у остави испод будућег купатила. Шут утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м2 пода.

m2

4,77

   

Пажљиво уклањање-рушење постојећег бродског пода са нивелисањем насипа и припремом за постављање тампона шљунка испод новог пода. Употребљив материјал сложити на место где одреди инвеститор а шут утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м2 пода.

m2

31,60

   

Набавка материјала и зазиђивање отвора димензија око 90/205 у зиду дебљине око 30цм од демонтираних врата опеком у продужном малтеру. Обрачун по м3.

m3

0,55

   

Набавка материјала и зазиђивање дела отвора на гардероби димензија око 160/60цм у зиду дебљине око 55цм од демонтираног прозора опеком у продужном малтеру. Обрачун по м3.

m3

0,53

   

Набавка материјала и зазиђивање дела отвора на санитарном блоку димензија око 115/155 цм у зидом дебљине 25цм од демонтираног прозора опеком у продужном малтеру. Обрачун по м3.

m3

0,45

   

Пажљиво просецање отвора за нова врата димензија 85/205 у постојећем зиду од опеке дебљине око 30цм, израда и уградња а.б. надвратника. Употребљив материјал искористити за зазиђивање деммонтираних врата а шут одвести на депонију. Обрачун по комаду.

kom.

1,00

   

Укупно припремни радови      ________________________

 

2)земљани радови

 

 

Опис позиције

Јединица мере

количина

Цена по јединици мере

Укупно

Пажљив ручни ископ за тракасте темеље д=15цм нових преградних зидова санитарног блока, у насипу, до носивог слоја . Дубина ископа око 90 цм. По изради темеља додати, набити и поравнати насип а шут утоварити и одвести на депонију. Обрачун по м1.

m1

3,30

   

Набавка материјала и разастирање, планирање и набијање шљунка природне гранулације испод подних плоча у слоју 10цм у набијеном стању. Обрачун по м2.

m2

40,00

   

Укупно земљани радови      ________________________

 

 

 

3) зидарски радови

 

 

Опис позиције

Јединица мере

количина

Цена по јединици мере

Укупно

Набавка материјала и зидање преградних зидова санитарног блока д=12цм опеком у продужном малтеру. Зидове анкеровати за постојеће. Обрачун по м2 зида.

m2

12,80

   

Набавка материјала и малтерисање шпалетни демонтираних и новоформираних отвора продужним малтером по уградњи нове столарије. Ивице ојачати угаоним лајснама. Обрачун по комаду.

       

врата 135/205 у зиду д=30цм

ком

1,00

   

врата 85/205 у зиду д=30цм

ком

3,00

   

врата 105/265 у зиду д=55цм

ком

1,00

   

прозора 140/60 у зиду д=55цм

ком

1,00

   

прозора 50/80 у зиду д=55цм

ком

2,00

   

Набавка материјала и малтерисање ново озиданих унутрашњих зидова продужним малтером. Малтерисање се врши преко опеке и бетонских серклажа. Обрачун по м2 стварно омалтерисане површине без посебног додавања и обрачунавања отвора и шпалетни.

m2     

32,70

   

Набавка материјала и малтерисање постојећих озиданих унутрашњих зидова продужним малтером. Малтерисање се врши преко опеке и бетонских серклажа. У цену урачунати и обијање малтера који се круни и одлубљује и одвоз шута на депонију. Процењено 40м2. Обрачун по м2 стварно омалтерисане површине без посебног додавања и обрачунавања отвора и шпалетни.

m2

40,00

   

Набавка материјала и израда хидроизолације пода и сокла до висине 20цм у санитарним блоковима, тушевима и купатилу, двкомпонентним хидроизолационим премазом у два слоја. Обрачун по м2.

m2          

16,50

   

Набавка материјала и израда цементне кошуљице као подлоге за подове од керамичких плочица и винфлекс трака у санитарним блоковима, гардеробама и канцеларији, од цементног малтера размере 1:2.

m2          

40,00

   
         

Набавка материјала и зидање преградних зидова санитарног блока д=12цм опеком у продужном малтеру. Зидове анкеровати за постојеће. Обрачун по м2 зида.

m2

12,80

   

Укупно зидарски радови  _________________________

 

4) бетонски и армирано-бетонски радови

 

Опис позиције

Јединица мере

количина

Цена по јединици мере

Укупно

Набавка материјала и бетонирање темељних зидова д=15цм у двостраној оплати бетоном МБ20  са бетонирањем а.б. Серклажа, заједно са потребном арматуром која је урачуната у цену , испод преградних зидова санитаног блока. Обрачун по м3.

m3

0,60

   

Набавка материјала и израда армирано бетонских серклажа у висини надвратника, димензија 12/20цм, бетоном МБ 20 у двостраној оплати заједно са потребном арматуром која је урачуната у цену. Обрачун по м3.

m3

0,10

   

Набавка материјала и бетонирање  пода приземља набијеним бетоном МБ20 у слоју дебљине 10цм са израдом денивелације од 15цм између тушева и гардеробе у санитарним блоковима, гардеробама и канцеларији. Обрачун по м2.

m2

40,00

   

Укупно бетонски и армирано –бетонски радови _________________________

5) столарски радови

 

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Набавка и уградња дрвених прозора застакљених двоструким термоизолационим стаклом. Обрачун по комаду прозора обојеног у складу са постојећим. Мере контролисати на ливцу места пре израде и уградње.

       

140/60

komada

1,00

   

50/80

komada

2,00

   

Набавка и уградња унутрашње преграде са двокрилним вратима између тушева и гардеробе. Преграда је од елоксираног алуминијума са испуном од лексана, фиксирана у бочне зидове. Фиксни  делови преграде и врата су ојачана хоризонталним алуминијумским профилом по средни панела. мере контолисти на лицу места пре израде и уградње. Обрачун по комаду преграде.

       

око 230/220 и 225/220

komada

2,00

   

Набавка и уградња унутрашњих врата од пвц профила. Врата израдити од високоотпорног тврдог пвц-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом. Оков, брава са лептир закључавањем на ве-це кабинама, три шарке. Мере контролисати на лицу места пре израде и уградње. Обрачун по комаду уграђених врата.           

       

око 135/205 двокрилна

komada

1,00

   

око 85/205

komada

4,00

   

око 70/260 са фиксним надсветлом

komada

2,00

   

Набавка и уградњаулазних врата од пвц профила. Врата израдити од високоотпорног тврдог пвц-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом. Оков, брава , три шарке... Мере контролисати на лицу места пре израде и уградње. Обрачун по комаду уграђених врата.           

       

око 105/265 са надсветлом на вентус.

komada

1,00

   

Укупно столарски радови _________________________

6) лимарски радови

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Набавка и монтажа недостајући вертикални олука кружног пресека од поцинкованог пластифицираног лима. Обрачун по м1.

м1

38,00

   

Укупно лимарски  радови _________________________

7) керамичарски радови

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Набавка материјала и облагање зидова до висине 2,20м керамичким плочицама на лепак. Плочице су димензија и боји по избору инвеститора. Полагање плочица је са широком гугом а спојнице испуњене одговарајућом масом за фуговање. Обрачун по м2.

m2

57,60

   

Набавка материјала и облагање подова керамичким плочицама на лепак. Плочице су димензија и боји по избору инвеститора. Полагање плочица је са широком гугом а спојнице испуњене одговарајућом масом за фуговање. Обрачун по м2.

m2

12,50

   

Укупно керамичарски   радови _________________________

8) подополагачки радови

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Пажљива демонтажа постојеће подне облоге од виназ плочица са чишћењем, брушењем, усисавањем... и припремом подлоге за монтажу нове подне облоге од винфлекс трака. Шут утоварити у возило и одвести на депонију. Обрачун по м2.

m2

186,90

   

Набавка и постављање пода од Винфлекс трака, хомогене подне облоге на бази пвц-а. Траке су ширине 200цм и дебљине 2мм. Подлога мора бити чврста, фино пердашена и сува. Подлогу очистити од прашине, нанети масу за изранавање и фино је обрусти. Винфлекс траке пре уградње развити на равној подлози и оставити да буду 24 часа на собној температури изнад 15 степени. Винфлекс траке залепити диспезионим лепком. Траке поставити у правцу прозора а уградњу радити украјањем поступком дуплог сечења. Спојнице заварити топлим ваздухом помоћу меких пвц електрода. Одмах по уградњи подну облогу очистити и премазати средством на бази емулзја за заштиту и негу пвц подова. Поред зидова поставити лајсне које су урачунате у цену. Боја винфлекс трака и врста лајсни по избору инвеститора. Обрачун по м2 постављеног пода.

m2

214,50

   

Укупно подополагачки  радови _________________________

9)фасадерски радови

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Скидање-стругање постојеће фасаде од хирофе, местимично обијање дотрајалог и одлубљеног  малтера. У цену урачунати и поправку и поново малтерисање обијених површина до нивоа постојећег малтера  и потребну скелу за извођење радова. Обрачун по м2 вертикалне пројекције фасаде са одбијањем површине отвора преко 3м2.

m2

448,00

   

Набавка потребног материјала и бојење фасадних старих и новомалтерисани површина хирофом у две боје по збору инвестора. Фино равнање фасадних површина и потребна скела су урачунате у цену. Обрачун по м2 вертикалне пројекције фасаде са одбијањем површине отвора преко 3м2.

m2

448,00

   

Укупно фасадерски  радови _________________________

10) молерско-фарбарски радови

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Стругање, чишћење постојећих наслага боје са унутрашњих зидова и плафона са поправком оштећеног  и одлубљеног малтера и бандажирањем пукотина. У цену урачунати обијање одлубљеног малтера са плафона, санирање плафона са малтерисањем и потребна скела за извођење радова. Обрачун по м2 очишћене и саниране површине.

m2

558,30

   

Набавка материјала и глетовање старих санираних и новомалтерисаних зидова и плафона глет масом из два слоја. У цену урачунати и потребну скелу за извођење радова. Обрачун по м2. обрађене површине.

m2

591,00

   

Набавка потребног материјала и бојење унутрашњег зидног парапета у фискултурној сали до висине 2,60м масном бојом у тону по избору инвеститора. Потребна скела за извођење радова је урачуната у цену. Обрачун по м2.

m2

152,00

   

Набавка потребног материјала и бојење унутрашњих зидова и плафона полудисперзионом бојом у тону по избору инвеститора. Потребна скела за извођење радова је урачуната у цену. Обрачун по м2.

m2

439,00

   

Укупно молерско-фарбарски  радови _________________________

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ ДИНАРА

______________________

II Радови на изради инсталација водовода и канализације

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Ископ рова ручно и машински у земљишту ширине 0,30м дубине 0,9м за полагање доводног црева од постојећег хидрофора до објекта фискултурне сале са просецањем постојећег тротоара и поновним затрпавањем у слојевима од 20цм и ручним набијањем. По затрпавању рова вишак земље одвести на депонију. Обрачун по м1 ископаног рова.

м1

85,00

   

Набавка довоз и разастирање песка у ископани ров 10цм испод и 10 цм изнад положене цеви. Обрачу по м1 рова.

м1

85,00

   

Набавка и монтажа окитен цеви фи 1" за довод воде од постојећег хидрофора до фискултурне сале заједно са свим потребним фитингом и заптивним материјалом. Обрачун по м1 цеви.

m1

88,00

   

Ископ рова ручно и машински у земљишту ширине 0,30м дубине 0,9м за полагање канализационе цеви од објекта до септичке јаме са просецањем постојећег тротоара и поновним затрпавањем у слојевима од 20цм и ручним набијањем. По затрпавању рова вишак земље одвести на депонију. Обрачун по м1 ископаног рова.

м1

17,00

   

Набавка довоз и разастирање песка у ископани ров 10цм испод и 10 цм изнад положене цеви. Обрачу по м1 рова.

м1

17,00

   

Пробијање-штемовање отвора на дубини око 90 цм испод и кроз постојеће темељне зидове за пролаз канализационих и водоводних цеви са поновним затрпавањем и нивелисањем (после полагања цеви) у слојевима од 20 цм са набијањем. Вишак земље и шута одвести на депонију. У цену урачунати све потребне радње и предрадње.Обрачун по комаду комплет изведене позиције.

комада

3,00

   

Пробијање-штемовање отвора испод коте пода испод и кроз постојеће унутрашње темељне зидове за пролаз канализационих и водоводних цеви са поновним затрпавањем и нивелисањем (после полагања цеви) . Вишак земље и шута одвести на депонију. У цену урачунати све потребне радње и предрадње.Обрачун по комаду комплет изведене позиције.

комада

2,00

   

Набавка и уградња PPR цеви типа "Akvaterm" са атестом за питку воду и фазонских комада са израдом спојева на фузионо варење. Цевипричврстити за зид одговарајућим обујмицама на размаку мин.1м. По монтажи цеви испитати на рдани притисак у трајању од 6 часова. У цену урачунати и демонтажу постојећих цеви и вентила. Обрачун по м1 комплет уграђене цеви са фазонским комадима.

       

пречника fi 1/2"

m1

40,00

   

пречника fi 3/4"

m1

20,00

   

Набавка и уградња пропусних вентила са хромираном капом. Обрачун по комаду уграђеног функционално исправног вентила.

       

пречника fi 1/2"

ком.

18,00

   

пречника fi 3/4"

ком.

6,00

   

пречника fi 1"

ком.

1,00

   

Набавка и уградња развода од ПВЦ канализационих цеви заједно са одговарајућим фазонским комадима и заптивним материјало, шелнама . Обрачун по м1 комплет уграђене цеви са фазонским комадима.

       

пречника fi 75mm

m1

12,00

   

пречника fi 110mm

m1

30,00

   

пречника fi 160mm

m1

7,00

   

Набавка и монтажа пвц сливних решетки фи 75мм заједно са хромираним поклопцем. Обрачун по комаду уграђене функционално исправне решетке.

комада

5,00

   

Набавка и монтажа вентилационе главе. Обрачун по комаду .

комада

1,00

   

Набавка и монтажа електричног бојлера од 200 литара са свим потребним спојним материјалом и сигуроносним вентилом. Обрачун по комаду монтираног функционално исправног бојлера.

комада

1,00

   

Набавка и монтажа електричног бојлера од 50 литара са свим потребним спојним материјалом и сигуроносним вентилом. Обрачун по комаду монтираног функционално исправног бојлера.

комада

1,00

   

Набавка и монтажа керамичког лавабоа 350 са носачима и сифоном у санитарним блоковима. Обрачун по комаду монтираног функционално исправног лавабоа.

комада

2,00

   

Набавка и монтажа керамичког лавабоа 500 са носачима и сифоном. Обрачун по комаду монтираног функционално исправног лавабоа.

комада

3,00

   

Набавка и монтажа туш каде у купатилу . Обрачун по комаду монтираног функционално исправног елемента.

комада

1,00

   

Набавка и монтажа ве-це шоље комплет са држачима и пвц даском. Обрачун по комаду монтираног функционално исправног елемента.

комада

3,00

   

Набавка и монтажа ве-це водокотлића са потребним спојним материјалом и испирном цеви. Обрачун по комаду монтираног функционално исправног елемента.

комада

3,00

   

 Набавка и монтажа једноручне туш батерије за топлу и хладну воду са потребним спојним материјалом , носачима и израдом инсталационе везе. Обрачун по комаду монтираног функционално исправног елемента.

комада

7,00

   

 Набавка и монтажа једноручне батерије за топлу и хладну воду у купатилу са потребним спојним материјалом , носачима и израдом инсталационе везе. Обрачун по комаду монтираног функционално исправног елемента.

комада

1,00

   

Набавка и монтажа славине за хладну воду изнад лавабоа у санитарном блоку и предпростору. Обрачун по комаду монтираног функционално исправног елемента.

комада

4,00

   

Набавка и монтажа огледала изнад лавабоа у купатилу и предпростору површине мин.0,25м2. Облик и дезен огледала усагласити са инвеститором. Обрачун по комаду монтираног функционално исправног елемента.

комада

3,00

   

Набавка и монтажа држача за тоалет папир. Облик и дезен држача усагласити са инвеститором. Обрачун по комаду монтираног функционално исправног елемента.

комада

3,00

   

Набавка и монтажа држача за роло папир. Облик и дезен држача усагласити са инвеститором. Обрачун по комаду монтираног функционално исправног елемента.

комада

5,00

   

Набавка и монтажа дозатора за течни сапун. Облик и дезен елемента усагласити са инвеститором. Обрачун по комаду монтираног функционално исправног елемента.

комада

5,00

   

Набавка и монтажа славине-холендера за хладну воду за одржавање хигијене простора. Обрачун по комаду монтираног функционално исправног елемента.

комада

1,00

   

Набавка и монтажа ЕК вентила. Обрачун по комаду монтираног функционално исправног елемента.

комада

3,00

   

Набавка и монтажа розетни на сливним решеткама од инокса. Обрачун по комаду монтираног функционално исправног елемента.

комада

5,00

   

Израда прикључка нове водоводне мреже на постојећу. Позиција обухвата сав потребан рад и материјал. Обрачун паушално комплет урађена позиција.

паушално

1,00

   

Испитивање водоводне инсталације на пробни притисак. Обрачун паушално.

паушално

1,00

   

 Дезинфекција водоводне инсталације. По извршеној дезинфекцији детаљно спрати водоводну мрежу. Обрачун паушално.

паушално

1,00

   

Укупно  радови _________________________

III Радови на изради септичке јаме

 

УКУПНО РАДОВИ НА ИЗРАДИ И ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Iskop u zemljištu III kategorije dubine do 3,60 m sa utovarom zemlje iz iskopa i odvozom na daljinu do 15 m sa planiranjem.

m3

40,32

   

Postavljanje tampon sloja od nabijenog šljunka debljine d=10 cm na dnu jame.

m3

1,12

   

Betoniranje poda armiranim betonom MB 20 d=12cm sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost, preko šljunčanog tampona sa padiranjem prema šahtu, zajedno sa potrebnom armaturom I horizontalnim serla`ima.

m2

11,20

   

Betoniranje zidova jame visine 2,76 m armiranim betonom MB 20 sa vertikalnim serkla`ima u uglovima,sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Debqina zidova d=20cm. U cenu radova uračunata je i potrebna armatura i oplata.

m3

7,00

   

Betoniranje armirano betonske ploče iznad jame debqine d=12 cm sa otvoriom  za šaht, od betona MB 20 zajedno sa potrebnom armaturom, oplatom i podupiračima

m2

10,84

   

Izrada revizionog okna od betonske ploče do površine zemlje sa zidovima od  betonskog bloka d=20cm, ab.plo;om sa otvorima za ugradnju  i ugradnjom armirano betonskog šaht poklopca d=6cm. Paušalno

pau{alno

1,00

   

Izrada nasipa iznad ploče jame zemljom iz iskopa sa planiranjem.

m3

5,10

   

Укупно  радови на септичкој јами _________________________

IV Предмер ЕЕ

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

А) ПРОВОДНИЧКА ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ И УТИЧНИЦА

 

 

   

Izvodi za sijalična mesta izveden a po zidu ispod maltera kablova bezhalogenim kablovima N2HX 2x1,5mm2.Delimično po zidu ispod maltera a delimično po plafonu u gibljivom crevu. Obračun i plaćanje po kom.Prosečna dužina15m.

kom

10

   

Izvodi za sijalična mesta izvedena na nosačima kablova bezhalogenim kablovima N2HX-J 3x1,5mm2.Kablovi se postavljaju delimično po zidu ispod maltera a delimično po plafonu u gibljivom crevu.a.Obračun i plaćanje po kom. Prosečna dužina 15m.

kom

15

   

Izvodi za sijalična mesta izvedena na nosačima kablova bezhalogenim kablovima N2HX-J-4x1,5mm2.Kablovi se poistavljavljaju delimično po zidu ispod maltera a delimično po plafonu u gibljivom crevu.a.Obračun i plaćanje po komadu.Prosečna dužina 15m.

kom

8

   

Izvodi za monofazne priključnice izvedena bezhalogenim kablovima N2HX-J 3x2,5mm2.Kablovi se postavljaju Delimično po zidu ispod maltera a delimično po plafonu u gibljivom crevu..Obračun i plaćanje po kom. Prosečna dužina je 15m.

kom

20

   

Izvodi za monofazne OG priključnice u vlažnim prostorijama, izvedena bezhalogenim kablovima N2HX-J 3x2,5mm2.Kablovi se postavljaju Delimično po zidu ispod maltera a delimično po plafonu u gibljivom crevu..Obračun i plaćanje  po komadu. Prosečna dužina je 15m.

kom

15

   

Instalacija monofaznih fiksnih izvoda za priključak anti-panik svetiljki izveden sa kablovima N2HX-J 3x1,5mm2 Kablovi se postavljaju delimično po zidu ispod maltera a delimično po plafonu u gibljivom crevu.. Obračun i plaćanje po komadu izvoda sa prosečnom dužinom od 15m.

kom

5

   

Prekjidač ugradni -serijski-identičan tipu- C60N/6A, 10kA,  "C",  "Merlin Gerin", ref. 24399, kom. 2

kom

8

   

OG monofazna utičnica -identična tipu,  "Merlin Gerin",

kom

22

   

Ugradna utičnica  /10A, 10kA,identična tipu "C",  "Merlin Gerin"

kom

13

   

Nadgradna trofazna utičnica OG sa poklopcem /16A, 10kA, identična tipu "C",  "Merlin Gerin"

kom

3

   

УКУОПНО ИНСТАЛАЦИОНИ ПРИБОР

 

Б) НАПОЈНИ ВОДОВИ

       

Zaštitne sapa metalne cevi F 23mm sa svom potrebnom opremom za postavljanje.

m

65

   

Napojni kablovski vod položeni po zidu ispod maltera.
Kabl je sledećeg tipa i preseka:

       

 - PP00- 4x25mm2

m

35

   

 - PP00- 1x25mm2

m

35

   

Završni radovi, ispitivanje otpora izolacije u napojnim vodovoma izdavanje potrebnih ATESTA i puštanje objekta pod napon.

pauš

     

УКУПНО НАПОЈНИ ВОДОВИ

 

В) ЕЛЕКТРИЧНА РАСВЕТА-СВЕТИЉКЕ

       

Isporuka sa montažom i povezivanjem:svet.  Svetiljka/REFLEKTOR/BVP120/NW S, led module 12.000 lm 120W.Stepena zaštite IP.56

kom

12

   

Isporuka sa postavljanjem i povezivanjem ugradne svetiljke slicne tipu Begheli LEADER BS.103 RBP.236, SALVASPAZIO/3.IP.51/vodonepropusna/ sa sjajnim odsijačemi difuznim odsijačem od polikarbonata.Elektronska predspojna naprava komlet sa izvorima MASTER-TLD 36W/840.

kom

9

   

Isporuka sa postavljanjem i povezivanjem svetiljke slicne tipu APIN 10C.2036 /DO-WE,fluo nadgradna svetiljka 2x.36W/sa sjajnim paraboličnim osijačem i elektronskom predspojnom napravom. IP.20.

kom

2

   

Isporuka sa postavljanjem i povezivanjem svetiljke slicne tipu PRISMA DROP 22 /1x60W, . IP.51.

kom

2

   

Isporuka sa postavljanjem i povezivanjem protivpanicne svetiljke slicne tipu Beghelli  Astetica 1x8W-SE 1N +1 pikt sa 2h autonomije pripravan spoj.Komlet sa piktogramima-tip.12509

kom

3

   

Isporuka sa postavljanjem i povezivanjem protivpanicne svetiljke slicne tipu Beghelli  Astetica 1x8W-SE 1N sa 2h autonomije pripravan spoj.Komlet.

kom

2

   

 Ttropolni   zaštitni automatski prekidač tip Easy Pact , nazivne struje In=30A, Icu= 15kA, sa diferencijalnim modulom Id=40/0.03A"Schneider Electric"  - ili odgovarajući navedenom tipu.

kom

1

   

UKUPNO SVETILJKE

 

Г) РАЗВОДНИ ОРМАНИ

       

Isporuka i ugradnja razvodnog ormana prizemlja RO-FiS opštih karakteristika:- UGRADNJA U ZID
- tipski testiran prema standardu IEC 60439-1
- odgovara standardima : IEC60947, IEC50298, IEC60439 i IEC62208
- forma 3 međusob

       

Orman je identičan tipu PRISMA "Schneider Electric"

       

Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom poglavlju.
U table ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:

       

Glavni prekidac NS 60A, sa trenutnim okidanjem, identična tipu: ID/RCCB 4P,"Schneider Electric"  - ili slična.

kom

1

   

Prekidac potezni, za svetlo u sali ,  ,KS 20A, sa trenutnim okidanjem, tip ID/RCCB 4P,"Schneider Electric"  - ili slican.

kom

5

   

Jednopolni niskonaponski prekidač, za 440V, 50Hz, sa prekostrujnim okidačima (termički i el. magnetni), karakteristika C, sledećih nazivnih struja In=16A / nazivnih struja perkostrujnog okidača / naznačenih graničnih  moći prekidanja struje kratkog spoja (Icu

kom

15

   

Jednopolni niskonaponski prekidač, za 440V, 50Hz, sa prekostrujnim okidačima (termički i el. magnetni), karakteristika C, sledećih nazivnih struja In=10A / nazivnih struja perkostrujnog okidača / naznačenih graničnih  moći prekidanja struje kratkog spoja (Icu

kom

3

   

Strujna zaštitna sklopka FID 40/0,03 osetljivosti 30mA, tipa S sa trenutnim okidanjem, identična tipu ID/RCCB 4P,"Schneider Electric"  - ili sličan.

kom

1

   

Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno komandnih elemenata, namontirano, povezano ispitano i pušteno pod napon.

kompl.

1

   

УКУПНО RO-FIS kom 1

RAZVODNI ORMAN RO.Fs.Jо

Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RO.Jo (zamena postojećeg ormana na fasadi objekta Fiskulturne sale)- opštih karakteristika:- UGRADNI u zid.Postojeću opremo ovog ormana ponovo postaviti i povezati u novi.
- tipski testiran prema standardu IEC 60439-1
- odgovara standardima : IEC60947, IEC50298, IEC60439 i IEC62208
- forma 3 međusob

       

Orman je identičan tipu PRISMA "Schneider Electric"-Stepena zaštite IP.65.

       

Vrste i količine opreme koje se ugrađuju u razvodni orman, sa navedenim vrednostima za In i Ik prikazane su tabelarno u okviru specifikacije u ovom poglavlju.
U table ugraditi osnovni materijal i opremu prema opisima koji slede:

       

Glavni tropolni prekidač 100A, sa položajem 0-1,  za montažu na DIN šinu, tip Interpact INS63,identična tipu, "Schneider Electric"

kom

1

   

 Ttropolni   zaštitni automatski prekidač tip Easy Pact , nazivne struje In=30A, Icu= 15kA, sa diferencijalnim modulom Id=40/0.03A"Schneider Electric"  - ili odgovarajući navedenom tipu.

kom

3

   

Nabavka  i ugradnja prenaponske zaštite klase 1 identična tipu   PZH I B/255/80 N/PE 7710080, (Hermi),Uc=255V, Iimp=80kA (10/350), Q=40As, W/R 1600 kJ.. Montira se u razvodnom ormanu na din šinu. Povezivanje između neutralnog i zaštitnog provodnika.

kom

1

   

Nabavka i ugradnja Prenaponske zaštite klase 1 identična tipu:   PZH I V/275/12,5 7710006, (Hermi),Un=230V, Uc=275V, Iimp=12,5kA (10/350 μs/μs), Q=6,25As, W/R=39kJ/Ω, Up=1,2kV, TA< 25ns, IP20. Montira se u RO na DIN šinu 35mm. Povezivanje između faznog provodnika i neutralnog provodnika.

kom

3

   

Sve komplet sa natpisnim pločicama za obeležavanje svih signalno komandnih elemenata, namontirano, povezano ispitano i pušteno pod napon.

kompl.

1

   

 

UKUPNO RO.Fs.Jo

kom

1

                 

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

INSTALACIJE ZAŠTITE OD ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA I INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA

       

Izrada uzemljivača oko objekta kopanjem rovića i polaganjem čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm, objekta i međusobnim vezama do ispitno-mernim spojevima izvedenim ukrsnim komadima SRPS N.B4 932-B/0. Obračun i plaćanje po dužnom metru ugrađene trake.

m

120

   

Nabavka i postavljanje potpora po slemenu krova, tip potpore SRPS N. B4.920 P, komplet sa postavljanjem i povezivanjem.

kom

25

   

Nabavka i postavljanje potpora po kosini krova, tip potpore SRPS N. B4.922 P, komplet sa postavljanjem i povezivanjem.

kom

32

   

Nabavka i postavljanje potpora na zidani dimnjak na krovu, tip potpore SRPS N. B4.925 P, komplet sa postavljanjem i povezivanjem.

kom

5

   

Spusni vod gromobranske instalacije izveden od čelične pocinkovane trake Fe/Zn 20x3 mm položene po krovu objekta na već postavljene potporne nosače. Obračun i plaćanje po dužnom metru položene trake:

m

150

   

Izvodi sa uzemljivača od čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4 mm, za uzemljenje oluka, glavne kutije sa šinom za izjednačenje potencijala u objektu, pomoćnih sabirnica za izjednačenje potencijala u mašinskim podstanicama i tehničkim prostorijama. Obračun i plaćanje po dužnom metru ugrađene trake, komplet sa svim spojevima.

m

40

   

Montaža i povezivanje ukrsnog komada SRPS N. B4.936 Pna mestu spajanja i razdvajanja trake na krovu. plaćanje po kompletnoj poziciji isporučeno, namontirano i povezano.

kom

7

   

Montaža i povezivanje kutija sa šinom za izjednačenje potencijala SIP (u tehničkim podstanicama).
Obračun i plaćanje po kompletnoj poziciji isporučeno, namontirano i povezano.

kom

2

   

Rastavno ispitni merni spojevi na spusnim vodovima gromobranske instalacije sa ukrsnim komadima JUS NB.4.936 ugrađeni na fasadi zgrade u kutije za merni spoj K-M-S. Obračun i plaćanje po komadu izvedenog rastavno-ispitnog mernog mesta.

kom

7

   

Isporuka sa postavljanjem Če-uganih štitnika dužine 1.8m.L profil, sa fiksiranjem na fasadu i podlogu.Ukoliko se radi Demit fasada , ova se pozicija izuzima.

kom

7

   

Završni radovi i ispitivanja instalacija, merenje prelaznog otpora uzemljenja sa izdavanjem svih potrebnih Atesta (paušalno).

kom

1

   

UKUPNO INSTALACIJE ZAŠTITE OD ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA I INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA

_________________________

УКУПНО ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАДОВИ________________________

V ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И ГРАЂЕВИНСКO-ЗАНТСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОСТАВЕ ШКОЛЕ У КЛЕЊУ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ:Јединичне цене свих позиција радова у предрачуну  су продајне цене извођача а оне обухаватају: a) Све потребне припремен и завршене радове који обезбеђују квалитетан и у целини завршен посао ;б) Све потребне издаткеза извршење самих радова и то за : рад, материјал, алат, скеле, оплате za, режију, трошкове транспорта, издатке за друштвене соприносе, као исве друге издатке по по важећим прописима за структуру цена; Сви радови морају бити потпуно готови како је  предвиђено погодбеним уговором и договором, изведени правилно по техничким прописима и стандардима, са квалитетним материјалом и квалитетном стручном радном снагом; Извођач је дужан да све мере из плана контролише на лицу места;Извођач је дужан да објекат предда очишћен од  отпадака грађевинског материјала околно земљиште поравнато; v) Уколико извожач без сагласности инвеститора приликом извођења радова одступи од димензија предвиђениох пројектом, све последице у вези са овим падају на терет извођача.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Pažljivo rušenje isecanje postojećih betonskih stepenika na delu potrebnom za gradnju ostave .šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju.Obračun po m2 horizontalne projekcije stepenica.

m2

2,10

   

Pažljiv ručni iskop za trakaste temelje, temeljne stope i serklaže objekta u zemljištu III kategorije sa uklanjanjem eventualnih ostataka građevinskog šuta . Dubina fundiranja je približno 0,90 m, sa utovarom zemlje  i odvozom  na deponiju.

m3 

5,30

   

Nabavka, prevoz, razastiranje, planiranje i nabijanje šljunka prirodne granulacije ispod temeljnih stopa i podnih ploča u sloju od 10 cm u nabijenom stanju.

m3      

1,35

   

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Nabavka materijala i zidanje zidova   d=25cm giter blokom u produžnom malteru .  U cenu uračunati I potrebni nadvratnici inatprozornici. Obračun po m3.

m3      

7,90

   

Nabavka materijala I malterisanje fasadnih zidova produžnim malterom razmere 1:2:9 sa prethodnim prskanjem cementnim mlekom. Malterisanje se vrši preko giter bloka  kao i preko betonskih serklaža I ploča.Obračun po m2.

m2    

28,00

   

Nabavka materijala I malterisanje cokla cementnim malterom razmere sa prethodnim prskanjem cementnim mlekom. Malterisanje se vrši preko betonskog temelja  kao i preko betonskih serklaža I ploča.Obračun po m2.

m2    

3,70

   

Nabavka materijala I malterisanje unutrašnjih zidova produžnim malterom razmere 1:2:9 sa prethodnim prskanjem cementnim mlekom. Malterisanje se vrši preko giter bloka elemenata  kao i preko betonskih serklaža I ploča.Obračun po m2.

m2    

27,00

   

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Betoniranje stope temelja i temelja samaca u iskopanom zemljištu  nabijenim betonom MB 20 zajedno sa betoniranjem armirano betonskih serklaža.Visina temeljne stope 50 cm.U  cenu uračunato i eventualno potrebna oplata i izrada oplate kako bi se obezbedile projektovane dimenzije stopa. Obračun po m3.

m3

2,90

   

Betoniranje  temeljnih zidova I stubova u dvostranoj oplati  nabijenim betonom MB 20 zajedno sa betoniranjem armirano betonskih serklaža.Obračun po m3.

m3

3,00

   

Izrada horizontalnih i vertikalnih armirano-betonskih serklaža,greda ,nadvratnika i natprozornika betonom marke MB 30, armiranih prema statičkom proračunu u dvostranoj oplati koja je uračunata u cenu.

m3

1,90

   

Izrada i betoniranje poda  prizemlja  nabijenim betonom marke MB 20, u sloju debljine 15cm.

m2

9,75

   

Betoniranje-dobetoniravanje  ulaznih stepenika nearmiranim betonom marke MB 20 sa potrebnom oplatom.Obračun po m3.

m3

1,60

   

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

АРМИРАЧКИ РАДОВИ

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Nabavka, čišćenje, sečenje i ugra|ivanje armature GA 240/360 u svemu prema uputstvu nadzornog organa.

kg

600,00

   

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

 

Privremeno skidanje postojećeg crepa i demontaža letve i pod{iva na delu strehe radi postavljanja-nastavljanja krova za pokrivanje ostave. Obračun po m1.

m1

4,55

     

Nabavka izrada i montaža krovne konstrukcije od rezane četinarske građe II klase, dimenzija prema projektu, sa potrebnim okovima.

m2 horizontalne projekcije

17,30

     

Nabavka I izrada  oplate na krovnoj konstrukciji od OSB ploča d=18mm sa postavljanjem ter papira .

m2 kose povr{ine

21,00

     

Nabavka materijala, postavljanje distacera I letvanje krova letvom 3/5 za pokrivanjne falcovanim crepom.

m2 kose povr{ine

21,00

   

SVEGA TESARSKI RADOVI DINARA

 

ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Nabavka svog potrebnog materijala i pokrivanje krova falcovanim crepom  .

m2

21,00

   

УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

 

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Sve hidroizolacione radove i termoizolacione radove izvesti prema tehničkim propisima i uputstvu proizvođača.

 

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Nabavka i postavljanje termoizolacije plafona ostave (tervol d=10cm) i sa parnom branom.

m2

11,90

   

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

 
           

БРАВАРСКИ РАДОВИ

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Nabavka i ugradnja bravarskih ulaznih vrata krilo I po na ostavi.

       

150/210

komada

1,00

   

Nabavka i ugradnja bravarskog prozora na ventus  na ostavi.

       

150/60

komada

1,00

   

УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Pažliiva demontaža postojećeg vertikalnog oluka, privremeno deponovanje, prepravka i ponovna ugradnja. Pričvršćivanje oluka se vrši za svaki rog flahom 30/5 mm. Visina oluka oko 2,80m.

paš{alno

1,00

   

Pažliiva demontaža postojećeg hrizontalnog oluka, privremeno deponovanje, prepravka i ponovna ugradnja. Pričvršćivanje oluka se vrši za svaki rog flahom 30/5 mm. Dužina oluka oko 4,50m.

paušalno

1,00

   

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Bojenje fasadnih,  novoomalterisanih zidova hirofom u dva tona po izboru investitora.  Izrada skele je uračunata u cenu izrade fasade.

 

28,00

   

УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Bojenje unutrašnjih zidova  zagašenim krečom iz tri puta. Izrada skele je uračunata u cenu .

m2

27,00

   

УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

РАЗНИ РАДОВИ

Опис позиције

Јединица мере

Количина

Цена по јединици мере

Укупно

Nabavka materijala i izrada  plafona ostave od protivpožarnog plafona F90 sa metalnom CD-UD podkonstrukcijom i vatrootpornom pločom d=20mm.

m2

13,00

   

Pažljivo uklanjanje postojećeg stabla fi oko 40 cm sa korenom. Stablo ukloniti, iseći na delove i složiti na mesto koje odredi investitor, zemljiše poravnati i nabiti a šut i granje odvesti na deponiju. Sva eventualna oštećenja otkloniti odmah. Obračun paušalno.

paušalno

1,00

   

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Уговорне стране :

1. ОШ“ЛАЗА К.ЛАЗАРЕВИЋ“ КЛЕЊЕ, Дринска број 1, коју заступа директор школе Драгана Којић ПИБ 101438944 и

2. Понуђач ____________________________________________________________ ,

_____________________ , Ул. ____________________________ бр. ____ , ПИБ

_____________________ , матични број ___________________ , рачун бр.

_____________________ отворен код пословне банке _____________________ ;

члан групе ____________________________________ , ______________________ ,

Ул. ___________________________ бр. ____ , ПИБ _______________________ ,

матични број _________________ ;

члан групе ____________________________________ , ______________________ ,

Ул. ___________________________ бр. ____ , ПИБ _______________________ ,

матични број _________________ ;

члан групе ____________________________________ , ______________________ ,

Ул. ___________________________ бр. ____ , ПИБ _______________________ ,

матични број _________________ ,

(у даљем тексту: Извођач), којег заступа директор _________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора је за извођење радова на адаптацији фискултурне сале и доградњи помоћног објекта- оставе у ОШ“Лаза К Лазаревић“ Клење.

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему према Понуди број ____________ од __ . _ .2016. године, која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи

укупно _____________________ динара без ПДВ, односно ____________________ динара са ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број ___________ од _________ .2016. године.

Наручилац се обавезује да, за изведене радове Извођачу исплати износ од ____________ динара са ПДВ-ом.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.  

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- ____% односно износ од __________________ динара са ПДВ-ом на име аванса, у

року до 45 дана од дана пријема авансне ситуације и истовременог достављања менице са меничним овлашћењем за повраћај аванса, са роком важења до коначног извршења посла. Аванс се мора оправдати најкасније са последњом привременом ситуацијом;

- по испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде Извођача, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Плаћање ће се вршити искључиво на рачун понуђача бр.________________ отворен код пословне банке____________________

Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ________календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао,

Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу;

- да је наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

- да је Извођач Наручиоцу доставио меницу за повраћај аванса ;

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 5-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 5-ог дана уведен у посао.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 8.

Извођач је у обавези да у року од 5 дана од дана закључења Уговора достави детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерака, по два за Наручиоца, и стручни надзор.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора.

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове .

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.

Наручилац се обавезује да најкасније 5 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту.

Наручилац се обавезује да, уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо - техничку документацију и грађевинску дозволу, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун, стручним надзором и Извођачем.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 11.

Извођач се обавезује да у року од 5 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу меницу са меничним овлашћењем за повраћај аванса, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење меничног овлашћења, с тим да се висина износ може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове износи ________ године рачунајући од дана

примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 13.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђенихматеријала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 14.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 15.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача

_____________________ , Ул. ____________________________ бр. _____ , ПИБ

_____________________ , матични број ___________________ , у свему у складу са

понудом број __________ од ______________ .

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 16.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилностобјекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 17.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора. Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 18.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од завршетка радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац, или стручни надзор у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће наручилац.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, наручиоцу предати на коришћење радове који су предмет овог уговора.

Члан 19.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 20.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 21.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 23.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 24.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.

Члан 25.

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ:                                                                                              НАРУЧИЛАЦ

__________________________                                             __________________

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, те,као такав треба да буде попуњен, потписан и оверен . Наручилац ће, уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у поступку јавне набавке.

(назив понуђача)

____________________________

(седиште и адреса)

____________________________

(датум) _____________________

На основу члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) дајем следећу изјаву:

VIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ЗАКОНСКИХ ОБАВЕЗА

У поступку јавне набавке мале вредности радова – извођење радова адаптацији фискултурне сале и доградња помоћног објекта-оставе, изричито изјављујем да смо поштовали све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

Датум  :    _________                               М.П.                                       ПОНУЂАЧ

                                                                                      ___________________

Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изј аву

_______________________

(назив понуђача)

_______________________

(седиште и адреса)

________________________

(датум)

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) дајем следећу изјаву:

IX ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да наступамо независно у поступку јавне набавке мале вредности извођење радова на адаптацији фискултурне сале и доградњи помоћног објекта-оставе у ОШ“ Лаза К.Лазаревић“ Клење без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

Датум:_________                                          М.П.                                         ПОНУЂАЧ

                                                                                                                        ___________

 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У ДИНАРИМА

   
   
   
   
   
   

Укупан износ трошкова припремања понуде

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не можетражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум: ______________                                                             Потпис овлашћеног лица

                                                                     М. П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.