Број: 871

13.10.2016.године

На основу члана 55. став 1. тачка 2, а у вези члана 60. став 1. тачка 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“.бр124/12, 14/15 и 68/15) Основна школа „Лаза К.Лазаревић“ Клење, као наручилац у поступку јавне набавке мале вредности, објављује

Позив за подношење понуда

у поступку јавне набавке услуга-број 2/2016-услуга извођења екскурзија ученика од првог до осмог разреда инаставе у природи ученика од првог до четвртог разреда

Подаци о наручиоцу: Наручилац: Основна школа „Лаза К.Лазаревић“ Клење

Адреса: Дринска бр. 1, 15357 Клење

ПИБ: 101438944

Матични број: 07116420

Интернет страница наручиоца: www.skolaklenje.edu.rs

  1. Врста наручиоца: просвета
  2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности (ЈНМВ)
  3. 3.Опис предмета набавке, назив и ознака општег речника набавке-

Набавка услуга: услуга извођења екскурзија за ученике од првог до осмог разреда и наставе у природи за ученике од првог до четвртог разреда у школској 2016/2017 години.

Ознака из општег речника набавки: 63516000

  1. Партије

                       Јавна набавка је обликована  по партијама:

-       Партија 1 – екскурзија ученика 1. разреда

-       Партија 2 – екскурзија ученика 2. разреда

-       Партија 3 – екскурзија ученика 3. разреда

-       Партија 4 – екскурзија ученика 4. разреда

-       Партија 5 – екскурзија ученика 5. разреда

-       Партија 6 – екскурзија ученика 6. разреда

-       Партија 7 – екскурзија ученика 7 и 8. разреда

-       Партија 8 – настава у природи ученика од 1-4. разреда

  1. 5.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга: услуга извођења екскурзије ученика од првог до осмог разреда и наставе у природи ученика од првог до четвртог разреда за шк. 2016/2017  годину, донеће се применом критеријума ”најнижа понуђена цена“

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који има већи број закључених уговора са предшколским установама, основним и средњим школама у протекле три школске године. Уколико су понуде и по овом критеријуму исте, следећи критеријум рангирања је датум подношења понуда при чему предност има раније поднета понуда. 

  1. 6.Начин преузимања конкурсне документације, односно адреса интернет странице где је конкурсна документација доступна

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs,на интернет страни наручиоца www.skolaklenje.edu.rs

Начин подношења понуде и рок:

Понуда се подноси непосредно или путем поште у једној затвореној коверти или кутији, на адресу: Oсновна школа „Лаза К.Лазаревић” Клење, Дринска број 1, 15357 Клење

„Не отварај - Понуда за оглас“

Јавна набавка услуга - ЈН број 2/2016 услуга извођења екскурзија ученика од првог до осмог разреда и наставе у природи ученика од првог до четвртог разреда

Понуђач је дужан да на полеђини коверте наведе: назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуда се сматра благовременом ако је поднета до дана 21.10.2016.године. до 11,00 часова, непосредно наручиоцу или путем поште, у затвореној коверти, на напред описани начин.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. Сви образци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из конкурсне документације.

  1. 7.Место, време и начин отварања понуда

Јавно отварање понуда спроводи се истог дана по истеку рока за подношење понуда, 21.10.2016. године у просторијама наручиоца са почетком у 12,00 часова.

  1. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе у писаној форми пуномоћје оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

  1. 9.Рок за доношење одлуке

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја Комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда.

  1. 10.Лице за контакт

Особа за контакт је: секретар школе – Раденка Грујић, тел/факс 015/457-026-, Е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Комисија за јавну набавку