КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ

УЧЕНИКА од1. до 8. РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ 1.до 4.РАЗРЕДА

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број:  02/2016

Рок за достављање понуда: 21.10.2016.године до11,00 часова

Јавно отварање понуда: 21.10.2016.године у 12,00  часова

Укупан број страна конкурсне документације је 56

 

Октобар 2016. Године

На основу чл. 39. И 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013 и 68/15),Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи, коју је донео Министар просвете број 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010, Одлуке о покретању поступка  јавне набавке број 02/2016  -  деловодни број 864 /16 од 07.10.2016.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 02/2016 -  деловодни број 865 /16  од 07.10.2016. године,припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за поступак јавне набавке мале вредности извођење екскурзије ученика 1 – 8 РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ  од 1 – 4 РАЗРЕДАЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Конкурсна документација садржи:

Редни број поглавља

Назив поглавља

Страна

1.

Општи подаци о јавној набавци

3

2.

Подаци о преддмету јавне наабавке

4

3.

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

4-8

4.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

8-9

5.

Упутство понуђачима како да сачине понуду

9-17

6.

Обрасци за попуњавање

17-56

1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. 1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа „Лаза К.Лазаревић“, Клење

Адреса:Ул. Дринска број 1, 15357 Клење

Интернет страница:www.skolaklenje.edu.rs

1.2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1.3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су услуге  – извођења екскурзије ученика од првог до осмог разреда и наставе у природи за ученике од првог до четвртог разреда у школској 2016/2017 години.

Ознака из општег речника набавки

         63516000 услуге организације путовања 

Јавна набавка је обликована  по партијама:

-       Партија 1 – екскурзија ученика 1. разреда

-       Партија 2 – екскурзија ученика 2. разреда

-       Партија 3 – екскурзија ученика 3. разреда

-       Партија 4 – екскурзија ученика 4. разреда

-       Партија 5 – екскурзија ученика 5. разреда

-       Партија 6 – екскурзија ученика 6. разреда

-       Партија 7 – екскурзија ученика 7 и 8. разреда

-       Партија 8 – настава у природи ученика од 1-4. разреда

1.4.Циљ поступка:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5.Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

1.6.Електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

1.7. Контакт (лице или служба)

Лица за контакт: Раденка Грујић, секретар

Е - mail адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Број телефона: 015/457-737; факс 015/457-026

1.8.Рок у ком ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 3(три) дана од дана јавног отварања понуда.

  Напомена:       Школа задржава право да одустане од закључења уговора са изабраним понуђачем уколико одзив ученика буде мањи од 60% ученика  по разреду, односно мањеод 2/3 ученика по разреду за наставу у природи.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности број 2/2016 су услуге  – извођења екскурзије ученика 1 – 8  РАЗРЕДА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ 1- 4.РАЗРЕДАЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Ознака из општег речника набавки

         63516000 услуге организације путовања 

2.2.Партије

Јавна набавка је обликована  по партијама:

-       Партија 1 – екскурзија ученика 1. разреда

-       Партија 2 – екскурзија ученика 2. разреда

-       Партија 3 – екскурзија ученика 3. разреда

-       Партија 4 – екскурзија ученика 4. разреда

-       Партија 5 – екскурзија ученика 5. разреда

-       Партија 6 – екскурзија ученика 6. разреда

-       Партија 7 – екскурзија ученика 7 и 8. разреда

-       Партија 8 – настава у природи ученика од 1-4. разреда

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 

ПАРТИЈА 1 - Екскурзија за ученике I разреда

Број ученика: максималан број ученика је 46 ученика   60% је 28 ученика

Број одељења: 3

 Број наставника : 3

Број гратиса:  1 гратис за близанце- ученике издвојеног одељења школе у Салашу Црнобарском

и  један гратис  на сваког десетог плативог ученика у односу на укупан број плативих ученика који путују на екскурзију

Дестинација:Клење, Очаге, Салаш Црнобарски-Совљак-Сремска Митровица-Засавица-Клење, Очаге, Салаш Црнобарски

 Садржај:Клење, Очаге, Црнобарски Салаш-Совљак(Етно парк)-Сремска Митровица (музеј), Засавица (Национални парк) Клење, Очаге, Црнобарски Салаш

Време трајања: један дан

Време извођења: радни дан у другој половини маја 2017

Туристички водич: 1

ПАРТИЈА 2 - Екскурзија за ученике II разреда

Број ученика: максималан број ученика је 36, 60 % је 22 ученика

Број одељења: 3  Број наставника : 3

1 гратис за близанце- ученике другог разреда у матичној школи у Клењу и један гратис за близанце ученике издвојеног одељења у Очагама

један гратис  на сваког десетог плативог ученика у односу на укупан број плативих ученика који путују на екскурзију

Дестинација:Клење Очаге, Црнобарски Салаш -Текериш-Троноша-Тршић-Бања Ковиљача-Клење, Очаге, Црнобарски Салаш

Садржај: Обилазак: Текериш, Троноша, Тршић, Бања Ковиљача

Време трајања: један дан

Време извођења: радни дан у другој половини маја 2017

Туристички водич: 1

ПАРТИЈА 3 – Екскурзија за ученике III разреда

Број ученика: максималан број ученика је 40, а 60 % је 24 ученика

 Број одељења: 3 наставника: 3

Један гратис за близанце ученике трећег разреда у матичној школи у Клењу

један гратис  на сваког десетог плативог ученика у односу на укупан број плативих ученика који путују на екскурзију

Путни правац:Клење- Очаге, Црнобарски Салаш Бранковина – Ваљево- Лелић - Клење Очаге, Црнобарски Салаш

Садржаји: Бранковина , Ваљево(музеј), Лелић , манастир Каона  у повратку                               

Време трајања: један дан

Време извођења: радни дан у другој половини маја 2017

Туристички водич: 1

ПАРТИЈА 4 - Екскурзија ученика  IV разреда

Број ученика максималан број ученика је 36, 60 % је 22 ученика

Број одељења 3 број наставника 3

Број гратиса:један гратис  на сваког десетог плативог ученика у односу на укупан број плативих ученика који путују на екскурзију

Путни правац: Клење, Очаге, Црнобарски Салаш –Београд - Клење Очаге, Црнобарски Салаш

Садржај Београд ( Авалски торањ, Манастир Раковица, Стадион Црвене Звезде, Храм Светог Саве, Калемегдан)

време трајања: један дан

време извођења радни дан у другој половини маја 2017

Туристички водич: 1            

ПАРТИЈА 5-Екскурзија ученика петог разреда

Број ученика : максималан број ученика је 41 ,а 60 % је 25

број одељења : 2 

Број наставника 3

један гратис  на сваког десетог плативог ученика у односу на укупан број плативих ученика који путују на екскурзију

Путни правац: Клење Очаге, Црнобарски Салаш -Хопово- Сремска Каменица-Нови Сад-Сремски Карловци-Петроварадин- Клење- Очаге, Црнобарски Салаш

Садржај Хопово- Сремска Каменица (Змај Јовина кућа)-Нови Сад-Сремски Карловци(црква музеј –Петроварадин( тврђава), „Биг“ тржни центар

 време трајања: један дан

време извођења радни дан у другој половини маја 2017

Туристички водич: 1

ПАРТИЈА 6-Екскурзија ученика шестог разреда

Број ученика _максималан број ученика је 44 ,а 60 % је 26

број одељења : 2 

број наставника 3

један гратис  на сваког десетог плативог ученика у односу на укупан број плативих ученика који путују на екскурзију

Путни правац:Клење- Клење Очаге, Црнобарски Салаш- Београд-ауто пут-Костолац-Виминацијум-Смедерево- Клење Очаге, Црнобарски Салаш

Садржај:Костолац-Виминацијум-Смедерево („Златни брег“ вила династије Обреновић, Смедеревска тврђава), слободно време у центру града

време трајања: један дан

време извођења радни дан у другој половини маја 2017

Туристички водич: 1                          

ПАРТИЈА 7-Екскурзија ученика седмог и осмог  разреда

Број ученика : максималан број ученика је 90 , а 60 % је 54

број одељења : 4

број наставника 6

један гратис  на сваког десетог плативог ученика у односу на укупан број плативих ученика који путују на екскурзију

Путни правац: Клење Очаге, Црнобарски Салаш –Сунчана река, Шарганска осмица-Дрвенград – Клење Очаге, Црнобарски Салаш

садржај :Сунчана река, Шарганска осмица(карте за вожњу) Дрвенград (улазнице), смешатај у хотелу

 (  1 ноћење са једним пуним  пансионом са дискотеком)

време трајања: два дана

време извођења друга половина априла 2017.године

Туристички водич: 1

лекар пратилац: 1

ПАРТИЈА 8- настава у природи за ученике од првог до четвртог разреда

Број ученика ( укупан број ученика је 158, а 66% 104 ученика

број наставника ( зависи од изјашњавања ученика, очекивани број 8 )

број гратиса :један гратис  на сваког десетог плативог ученика у односу на укупан број плативих ученика који путују на наставу у природи и 4  гратиса за близанце

Путни правац:Клење- Очаге, Црнобарски Салаш- Врњачка бања- Клење Очаге, Црнобарски Салаш

Садржај: смештај у хотелу у Врњачкој бањи у двокреветним или трокреветним собама са купатилом за сваку собу, аниматор –рекреатор (за организацију  шетње, спортске активности, вечерње забаве)

време трајања: 8 дана (7 ноћења-7 пуних пансиона),

број  оброка: дневно 5 ( доручак, ручак, вечера и две ужине)

време извођења : јесен 2016.године( радна недеља)

Туристички водич: 1

лекар пратилац: 1

Општи услови за све Партије:

Број рата : 7

Прва рата након закључења уговора 

Следећа рата до 15-тог децембра, остале на по месец дана од дана доспећа предходне

Последња рата за ученике је 30.мај 2017.године

 У цену аранжмана морају бити урачунати трошкови реализације свих садржаја.

Понуђач је дужан да обезбеди потребан број оброка током реализације екскурзија.

 Понуђач мора обезбедити гратисе за све наставнике пратиоце. Пружалац услуге сноси трошкове финансијске трансакције.

Понуђач је дужан да закључи полису осигурања ученика и осталих путника од несрећног случаја за време трајања екскурзије.

У цену аранжмана не урачунавати дневнице за службено путовање наставника, које се исплаћују по закону. Забрањена ноћна вожња.

 Понуђач је дужанда се стара о правима и интересима свих путника (ученика, наставника, стручних вођа путовања и других), сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма.

Извођење екскурзије

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су: директор школе, стручни вођа пута, одељењски старешина или други наставник кога одреди директор школе.Стручног вођу пута бира директор школе из реда наставника који остварују наставни план и програм. Стручни вођа пута може бити и директор школе.

Стручни вођа пута прати и спроводи програм који се односи на остваривање постављених образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја.

Одељењски старешина координира остваривање садржаја и активности предвиђених програмом екскурзије, стара се о безбедности и понашању ученика. Изузетно, одељењски старешина обавља послове из надлежности стручног вође пута ако је у питању школа са малим бројем ученика и школа са комбинованим одељењима.

Услови за извођење екскурзије

Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака.

Изузетно, екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика одељења.

Безбедност ученика и осталих учесника за време

реализације екскурзије

Потребно је обезбедити потребне услове за удобан и безбедан смештај ђака у односу на ангажовани број аутобуса и расположиви број седишта, као и да се превоз не врши ноћу од 22 до 05,00 часова.

Превозник је обавезан да поднесе пре отпочињања путовања:

-          за аутобусе који нису старији од 5 година доказ о техничкој исправности (не старији од 6 месеци),

-          за остале аутобусе ( до 10  година) записник о извршеном техничком прегледу аутобуса (не старије од 5 дана)

-          тахографске улошке за претходна два дана-за возаче који су ангажовани за превоз ученика.

Директор школе је у обавези да, најкасније 48 часова пре отпочињања путовања обавести надлежни орган унутрашњих послова о: превознику; месту и времену поласка ученика; броју ангажованих аутобуса и броју пријављених ученика, наставног и другог особља које учествује у извођењу путовања како биорган унутрашњих послова извршио контролу документације и техничке исправности возила одређених за превоз, непосредно пре отпочињања путовања.Уколико надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправност документације или техничку неисправног возила, или да било који други разлог у погледу психофизичке способности возача, директор или стручни вођа пута обуставиће путовање до отклањања уочених недостатака.

Забрањено је пушење, конзумирање алкохола и опојних средстава за све учеснике екскурзије.

Дневне активности утврђене програмом екскурзије морају бити реализоване до 24 часа.

За путовања дужа од једног дана обезбеђује се лекар - пратилац.

Извештај о извођењу екскурзије

              После изведеног путовања, стручни вођа пута односно одељенски старешина  и представник извођача путовања, сачињавају забелешку о извођењу путовања, после чега стручни вођа пута односно одељенски старешина,у року од три дана сачињава извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга. Извештај се доставља савету родитеља и наставничком већу ради разматрања, а школском одбору ради разматрања и усвајања. Ученици након изведеног путовања попуњавају анкетни лист. Одељењски старешина упознаје родитеље са извештајем на родитељском састанку. Извештај о путовању је саставни део годишњег извештаја о раду школе.

          Уколико се приликом разматрања извештаја о остваривању путовања оцени да предвиђени програм није остварен или да туристичка агенција није испоштовала уговорне обавезе, школа је дужна да у року од осам дана од завршетка путовања, поднесе приговор агенцији и да о томе обавести Министарство просвете и министарство надлежно за послове туризма.

  

4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
 1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:
  1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
  2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
  3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
  4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)– лиценцу за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу чл.51 закона о туризму (Сл.гласник РС број 36/2009)
 1. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
 1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:
 2. Да у моменту подношења понуде има Програм путовања за поднету понуду
 3. Да у моменту подношења понуде има Опште услове путовања

3) да у моменту подношења понуде поседује (у својини,по основу закупа, уговора о пословно-техничкој сарадњи или други доказ-одговарајућа потврда) регистроване аутобусе, да располаже прецизним  подацима о превознику којег ангажује са врстом превозног средства који користи (аутобус високе туристичке класе-клима ,тв/видео) , који није старији од 10 година.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона,понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона-Лиценца Министарства надлежног за послове туризмакоју доставља у виду неоверене копијеидодатног услова под тачком 3. - понуђач доказује одговарајућом потврдом и  копијом саобраћајне дозволе аутобуса (очитаном саобраћајном дозволом).

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава (на основу члана 77.став 4.Закона) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (на основу члана 77.став 4.Закона) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни наинтернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕСАСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику.

5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ОШ“ Лаза К.Лазаревић“, Клење, дринска број 1, 15357 Клењеса назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге  извођења екскурзија за ученике од првог  до осмог разреда и наставу у природи за ученике од првог до четвртог разреда ЈН бр.2/2016 НЕ ОТВАРАТИ”.

Рока за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања јавног позива на порталу јаних набавки.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до21.10.2016.године, до 11,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно,наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

      Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончавања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

      Пожељно је да сва докумета, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови и печат.

      Јавно отварање понуда одржаће се21.10.2016.године у 12 часова у канцеларији директора Основне школе „Лаза К.Лазеревић“ Клење, Дринска бр.1, - Клење.

      Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

      У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

      Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представици понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

  Понуда мора да садржи:

 • образац понуде, потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача( образац број 1)
 • образац изјаве у складу са чланом 77.став 4.Закона( образац број 2)
 •  образац структуре цене( образац број 3)
 • Попуњена референтна листа са изведеним ђачким екскурзијама, наставом у природи у последње три године, уз навођење назива наручиоца( образац број 4)
 • изјаву о независној понуди ( образац број 5)
 • изјаву о поштовању прописа( образац број 6)
 • Лиценца Министарства надлежног за послове туризма и извођења ђачких екскурзија
 • копија саобраћајне дозволе аутобуса и потврда
 • Попуњен, потписан  и оверен модел уговора за сваку партију за коју подноси понуду (образац број 8 )

Напомена : овлашћење за заступање је обавезно и  предаје се на јавном отварању понуда.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

                 

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца након истека рока одређеног у позиву и конкурсној документацији.

Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

            Наручилац ће понуду одбити ако:

 1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће или не достави тражене доказе
 2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће или не достави тражене доказе
 3. понуђач није доставио тражено средство обезбеђења
 4. ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока који је наручилац навео у конкурсној документацији;
 5. ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце);

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

 1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ“ Лаза К.Лазаревић“, Клење, Дринска број 1, 15357 Клење, са назнаком

Измена понуде за јавну набавку услуге организовања екскурзије ученика од првог до осмог разреда и наставе у природи за ученике од првог до четвртог разреда у школској 2016/2017 години, ЈН бр 2/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку услуге организовања екскурзије ученика од првог до осмог разреда и наставе у природи за ученике од првог до четвртог разреда у школској 2016/2017 години, ЈН бр 2/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку услуге организовања екскурзије ученика од првог до осмог разреда и наставе у природи за ученике од првог до четвртог разреда у школској 2016/2017 години, ЈН бр 2/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге организовања екскурзије ученика од првог до осмог разреда и наставе у природи за ученике од првог до четвртог разреда у школској 2016/2017 години, ЈН бр.2/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде образац 1 , понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуденаведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова , у складу са упутством како се доказује испуњеност услова

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

6. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

6.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Прва рата доспева након  потписивања уговора, следећа до 15. Децембра, остале рате на по месец дана од дана доспећа претходне рате, a задња рата доспева за плаћање 30.05.2017.године, с тим што се задња рата уплаћује након изведених екскурзија/наставе у природи умањена за износ садржаја који нису били реализовани а обухваћени су датом понудом.

Плаћање на основу предрачуна који издаје понуђач а за број деце који се изјаснио за путовање на екскурзију. Коначан обрачун извршене услуге након изведених екскурзија, после чега следи издавање рачуна од стране понуђачаи плаћање од стране наручиоца у року од 45 дана од дана издавања рачуна.

За све разреде за које се изводи екскурзија и настава у природи уплата последње рате је до 30.05. 2017. године.

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

6.2 Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде мора бити до исплате последње рате од стране наручиоца;

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

6.3 Обавезни захтеви за прихватљивост понуде

- да се понуда односи искључиво на оне датуме или временске интервале које је захтевао Наручилац у техничкој спецификацији набавке

- понуђени смештај за ученике у свему мора да одговара захтевима Наручиоца

      - у  цену аранжмана морају бити урачунати сви елементи које захтева Наручилац

- у случају лоших временских прилика (кише), на захтев Наручиоца једнодневне екскурзије се могу одложити.

- У случају да неко од ученика из одређених разлога није путовао на наведену екскурију а платио је авансно одређени број рата, на захтев Наручиоца, Понуђач ће извршити повраћај плаћеног износа за тог ученика.

- Коначни рачун се испоставља према броју ученика  који су стварно били на екскурзији.Бројно стање ученика  на ескурзији утврђују стручни вођа путовања као представник Наручиоца и стручни водич или друго овлашћено лице Понуђача.

7. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

7.1 Средство финансијког обезбеђења

Аванс

Изабрани понуђач се обавезује да у року од пет дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу 1 бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини од 80% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана од дана коначног извршења посла,за партије од 1 до 7  и 15%од укупне вредности уговора без ПДВ-а за партију 8 . Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Наручилац авансира 80% уговореног новчаног износа на рачун Извршиоца пет дана пре уговореног рока за реализацију екскурзије и 15% уговореног новачаног износа на рачун Извршиоца пет дана пре уговореног рока за реализацију наставе у природи. Преостали износ средстава се преноси Извршиоцу у роковима и динамици предвиђеним конкурсном документацијом.

       Наручилац ће уновчити меницу у случају да изабрани понуђач небуде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

8. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

9.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресуОШ“ Лаза К.Лазаревић“, Клење, Дринска број 1, 15357 Клење , електронске поште на e-mailОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  или факсом на број 015/457- 026тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.2/2016.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

12. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативних референци предвиђених чланом 82.Закона.

13.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА  ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико два или више понуђача имају једнаке а најниже понуђене цене , као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има већи број закључених уговора са  предшколским установама, основним и средњим школама у протекле три школске године( 2013/2014, 2014/2015,2015/2016).

Уколико два или више понуђача има исту а најнижу понуђену цену и исти број закључених уговора у протекле три године, за  најповољнију понуду узеће се понуда која је временски раније заведена  код наручиоца.

15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине( ОБРАЗАЦ БРОЈ 6) 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца, у складу са ЗЈН и у роковима предвиђеним овим законом.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , факсом на број 015/457026, или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава учеснике у поступку јавне набавке,односно, објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права понуђача.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношењe понуда, без обзира на начин достављања.

 После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108 Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109 Закона, рок за подношење захтева је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна. 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка административна такса, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ( образац број 1 )

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга – извођење екскурзија за ученике од 1 до 8 разреда и наставе у природи за ученике од 1 до 4 разреда у школској 2016/2017 години број 2/2016

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

Назив понуђача:

 

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

Телефон:

 

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

1)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ   јавна набавка услуге извођења екскурзије за ученике од 1.до 8.разреда и наставе у природи за ученике од 1.до 4.разреда у школској 2016/2017.години

Укупна цена по ученику без ПДВ-а за партију бр.1

 

Укупна цена по ученику без ПДВ-а за партију бр.2

 

Укупна  цена по ученику без ПДВ-а

За партију бр. 3

 

Укупна цена по ученику без  ПДВ-а

За партију бр.4

 

Укупна цена по ученику без  ПДВ-а

За партију бр.5

 

Укупна цена по ученику без  ПДВ-а

За партију бр.6

 

Укупна цена по ученику без  ПДВ-а

За партију бр.7

 

Укупна цена по ученику без  ПДВ-а

За партију бр.8

 

Рок важења понуде

До исплате последње рате од стране наручиоца

Рок и начин плаћања

У складу са конкурсном документацијом

Рок извршења

У складу са конкурсном документацијом

Место извршења

У складу са конкурсном документацијом

Датум                                                                           Понуђач

    М.П.

_____________________________                          ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Пошто је јавна набавка обликована по партијама, понуђач ће попунити колоне само за оне партије за које подноси понуду.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ( образац број 2 )

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

                                               

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзија за ученике од 1 до 8 разреда и наставе у природи за ученике од 1 до 4 разреда у школској 2016/2017. години број 2/2016 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

 1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
 4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
 5.  Да у моменту подношења понуде има Програм путовања за поднету понуду
 6.  Да у моменту подношења понуде има Опште услове путовања

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

                                               

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]у поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзија за ученике од 1 до 8 разреда и наставе у природи за ученике од 1 до 4 разреда у школској 2016/2017. години број 2/2016  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

 1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА- ОБРАЗАЦ БРОЈ 3

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................у поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзија за ученике од 1 до 8 разреда и наставе у природи за ученике од 1 до 4 разреда у школској 2016/2017 години број 2/2016

партија

Врста трошка

Цена по ученику без ПДВ -а

Цена по  ученику са ПДВ-ом

Укупна цена за ____ ученика без ПДВ-а

Укупна цена за __

_  ученика са

ПДВ-ом

Партија 1 -први разред

         

Партија 2 -други разред

         

Партија 3 -трећи разред

         

Партија 4 - четврти разред

         

Партија 5 -пети разред

         

Партија 6 -шести разред

         

Партија 7 - седми и осми разред

         

Партија 8 -настава у природи од првог до четвртог разреда

         

Датум                                                                                                         Понуђач

    М. П. _____________________________                                    ________________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колони „врста трошка“ наводе се СВИ појединачни трошкови (на пример: превоз, смештај, осигурање, пратња лекара, улазнице за културно-историјске споменике, здравствено осигурање, трошкови водича итд.) које се пружају према Програму путовања и које учествују у формирању цене за једног ученика.

Напомена:  Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, није дужан да попуни колоне у табели  које су предвиђене за такву врсту података.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ ПОНУЂАЧА- образац 4

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

(за 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 година)

установа  са којима је понуђач закључио уговор о извођењу екскурзија-наставе у природи

 (Копирати образац по потреби у више примерака ако је  потребно)

РЕДНИ БРОЈ

НАЗИВ

 ШКОЛЕ

РЕЛАЦИЈА

ЕКСКУРЗИЈЕ

БРОЈ И ДАТУМ

УГОВОРА

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ПОНУЂАЧ

м.п.   ________________

потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ- образац број 5

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

                                                                            (Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке извођење екскурзија за ученике од првог до осмог разреда и наставе у природи за ученике од првог до четвртог разреда, бр 2/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

     

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ- образац 6

У складу са чл. 6. т. 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 29/2013 и104/2013)

Понуђач __________________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)

Да је при састављању понуде за јавну набавку мале вредности услуга извођења екскурзија за ученике од првог до осмог разреда и наставе у природи за ученике од првог до четвртог разреда, за наручиоца ОШ „Лаза К.Лазаревић“, Клење“ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Место и датум                                                                                  Понуђач

 

_______________________                       М.П.                               _____________________ (потпис)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ- образац број 7

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

   
   
   
   
   
   

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

     

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

          МОДЕЛ УГОВОРА образац број 8

 

У Г О В О Р

О организовању екскурзије ученика првог разреда за школску 2016/2017.годину, закључен дана ___________2016.године у Клењу

Уговорне стране:

Основна школа „Лаза К.Лазаревић“, Клење Дринска број 1, 15357 Клење, коју заступа директор  Драгана Којић (у даљем тексту Наручилац)

и

__________________________________________________саседиштему___________________ ,ул.__________________________,кога заступа директор_______________________, (у даљем текстуПружалац услуга)ПИБ:__________________

Опште одредбе

Члан 1.

              Уговорне стране констатују да је:

 • Пружалац услуге доставио понуду за партију 1 , број ________ од ______________.године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
 • Наручилац на основу понуде Пружаоца услуге изабрао Пружаоца услуга,
 • Пружалац услуге обезбедио програм путовања који је предмет овог уговора и утврдио опште услове путовања у складу са условима из Закона о туризму и Упутством за реализацију екскурзије и наставе у природи, бр 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године, који се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

за пружање услуге организовања екскузије за први разред

 • Путни правац: Клење – Совљак – Сремска Митровица – Засавица- Клење, са обиласком Етно парка у Совљаку, музеја у Сремској Митровици и Националног парка у Засавици
 • Да  су писмене сагласности родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом и Програм путовања и Опште услове путовања саставни део овог уговора.

Предмет Уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је пружање услуге организовања екскурзије за ученике првог  разреда ОШ ,,Лаза К.Лазаревић“, Клење, за школску 2016/2017.годину, према понуди Пружаоца услуга за партију 1., број ________ од ______________. године ( у даљем тексту: понуда) .

Рок пружања услуга

Члан 3.

Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге из члана 2. Овог уговора у термину ___________.05.2017.

Уговорне стране су сагласне да се термин реализације путовања може изменити на основу сагласности уговорних страна.

Вредност пружених услуга – цена

Члан 4.

Цена пружања услуге из члана 2. овог уговора по ученику без ПДВ-а износи______________ динара,односно укупна цена без ПДВ-а за_________ ученика износи____________ динара.

  Ценапружања услуге из члана 2. овог уговора по ученику са ПДВ-ом износи______________ динара, односно укупна цена са ПДВ-ом за _______ ученика износи______________ динара.

У укупну цену укључени су и _______ гратис аранжмана за наставнике и ______гратис аранжмана за ученике.

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Укупан износ цене екскурзије биће утврђен након реализације екскурзије на основу укупног броја плативих ученика који су били на екскурзији, а по испостављању рачуна за извршене услуге.

Саставни део овог уговора чини коначни списак ученика, полазника екскурзије, по одељењима.

Услови и начин плаћања

Члан 5.

Наручилац се обавезује да пружаоцу услуге плати укупну цену са ПДВ из члана 4. новцем у _______  једнаких рата на жиро рачун Пружаоца услуга.

Рачун за плаћање доставља Пружалац услуга.

Динамика плаћања: прва рата након  потписивања уговора, следећа до 15.ог децембра, остале рате на по месец дана од дана доспећа претходне рате, a задња рата доспева за плаћање 30.05. 2017.године.

Пружалац услуге сноси трошкове финансијске трансакције.

Обавезе Пружаоца услуга

Члан 6.

Пружалац услуге се обавезује да према свим захтевима Наручиоца поступа одговорно у обезбеђењу квалитета уговорених услуга.

Пружалац услуге се обавезује:

- да у року од пет дана од дана закључења уговора достави следеће средство обезбеђења:

-          сопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним захтевом за регистрацију менице) за повраћај авансног плаћања у висини плаћеног аванса са ПДВ, која мора да траје најкраће до правдања аванса

-  да организује екскурзију по садржају и захтеву из предмета јавне набавке мале вредности улуга, ЈН бр.2/2016, у складу са понудом,

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

- да обезбеди превоз аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима,тв/видео), ускладу са понудом,

- да након техничког прегледа аутобуса у Клењу, преузме ученике из издвојених одељења школе у Очагама и у Црнобарском Салашу који путују на екскурзију и да их по повратку са екскурзије врати у Клење, Црнобарски Салаш и Очаге.

-да обезбеди потребан број пратилаца- водича (током реализације екскурзија, а у складу са понудом,

- да сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

-  да се стара о правима и интересима свих путника (ученика, наставника, стручних вођа пута и других), сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област пословања.

Члан 7.

Пружалац услуге се обавезује да превоз ученика организује у свему по Закону о безбедности саобраћаја, с тим да се исти може обављати само у времену од 05-22 часа.

Пружалац услуге је такође обавезан да пре отпочињања путовања поднесе на увид Наручиоцу за све аутобусе:

-          за аутобусе који нису старији од 5 година доказ о техничкој исправности (не старији од 6 месеци),

-          за остале аутобусе записник о извршеном техничком прегледу, не старији од 5 дана,

-          тахографске улошке за претходна 2 дана за возаче који су ангажовани за превоз ученика

Пружалац услуга се обавезује да ће ученике вратити са реализоване ексурзије аутобусима( исте старости) које је користио за превоз приликом поласка на екскурзију.

Пружалац услуга је сагласан да Наручилац неће дозволити отпочињање путовања уколико аутобус не испуњава наведене услове у погледу техничке исправности, потребног броја седишта и одговарајуће удобности, као и у случају када возачево психофизичко стање указује да није способан да безбедно управља аутобусом (алкохолисаност, умор, болест и сл.).

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац је дужан да Пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 2 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

 Наручилац се обавезује да се наставници који непосредно учествују у извођењу услуге која је предмет уговора старају о реду у аутобусима, објектима исхране и за време других уговорених садржаја.

Остале одредбе

Члан 9.

Стручни вођа пута Наручиоца и представник агенције (Пружаоца услуга) ће после изведеног путовања сачинити забелешку о извођењу путовања, после чега стручни вођа пута у року од 3 дана сачињава извештај са оценом о извођењу и квалитету услуга.

У случају да су у извештају из претходног члана утврђени недостаци у пружању услуга, ако их Пружалац услуга није отклонио у току извршења услуга, исте неће бити плаћене или ће бити плаћене снижено, сразмерно неизвршењу или непотпуном извршењу,а уколико су већ плаћене Пружалац услуга је дужан да врати разлику између уговорене цене и снижене цене.

 Уговорне стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења услуге, у противном прихватиће одлуку Арбитраже YUTA.

Члан 10.

За све што није уговорено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 12.

Уколико приликом тумачења овог уговора и његове реализације дође до евентуалних спорова, исти ће бити решени мирним путем.

У немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 13.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ                                                        ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Драгана Којић

 

                       М.П.                                                                                                   М.П.

У Г О В О Р

О организовању екскурзије ученика другог разреда за школску 2016/2017.годину, закључен дана ____________2016.год. у Клењу

Уговорне стране:

Основна школа „Лаза К.Лазаревић“, Клење Дринска број 1, 15357 Клење, коју заступа директор  Драгана Којић (у даљем тексту Наручилац):

и

__________________________________________________са седиштему___________________,

ул.__________________________, кога заступа директор_______________________, (у даљем текстуПружалац услуга)ПИБ:__________________

 

Опште одредбе

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је:

 • Пружалац услуге доставио понуду за партију 2, број ________ од ______________.године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
 • Наручилац на основу понуде Пружаоца услуге изабрао Пружаоца услуга,
 • Пружалац услуге обезбедио програм путовања који је предмет овог уговора и утврдио опште услове путовања у складу са условима из Закона о туризму и Упутством за реализацију екскурзије и наставе у природи, бр 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године, који се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

за пружање услуге организовања екскузије за други разред

 • Путни правац: Клење-Текериш-Троноша-Тршић-Бања Ковиљача-Клење
 • Да  су писмене сагласности родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом и Програм путовања и Опште услове путовања саставни део овог уговора.
 • Предмет Уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је пружање услуге организовања екскурзије за ученике другог  разреда ОШ ,,Лаза К.Лазаревић“, Клење, за школску 2016/2017.годину, према понуди Пружаоца услуга за партију 2., број ________ од ______________. године ( у даљем тексту: понуда) .

Рок пружања услуга

Члан 3.

Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге из члана 2. Овог уговора у термину од  _______2017. године.

Уговорне стране су сагласне да се термин реализације путовања може изменити на основу сагласности уговорних страна.

Вредност пружених услуга – цена

Члан 4.

Цена пружања услуге из члана 2. овог уговора по ученику без ПДВ-а износи______________ динара, односно укупна цена без ПДВ-а за_________ ученика износи____________ динара.

 Цена пружања услуге из члана 2. овог уговора по ученику са ПДВ-ом износи______________ динара, односно укупна цена са ПДВ-ом за _______ ученика износи______________ динара.

У укупну цену укључени су и _______ гратис аранжмана за наставнике и ______гратис аранжмана за ученике.

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Укупан износ цене екскурзије биће утврђен након реализације екскурзије на основу укупног броја плативих ученика који су били на екскурзији, а по испостављању рачуна за извршене услуге.

Саставни део овог уговора чини коначни списак ученика, полазника екскурзије, по одељењима.

Услови и начин плаћања

Члан 5.

Наручилац се обавезује да пружаоцу услуге плати укупну цену са ПДВ из члана 4. новцем у _______  једнаких рата на жиро рачун Пружаоца услуга.

Рачун за плаћање доставља Пружалац услуга.

Динамика плаћања: прва рата доспева прва рата након  потписивања уговора, следећа до 15. Децембра, остале рате на по месец дана од дана доспећа претходне рате, a задња рата доспева за плаћање 30.05.2017.године.

Пружалац услуге сноси трошкове финансијске трансакције.

Обавезе Пружаоца услуга

Члан 6.

Пружалац услуге се обавезује да према свим захтевима Наручиоца поступа одговорно у обезбеђењу квалитета уговорених услуга.

Пружалац услуге се обавезује:

- да у року од пет дана од дана закључења уговора достави следеће средство обезбеђења:

-          сопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним захтевом за регистрацију менице) за повраћај авансног плаћања у висини плаћеног аванса са ПДВ, која мора да траје најкраће до правдања аванса

-  -  да организује екскурзију по садржају и захтеву из предмета јавне набавке мале вредности улуга, ЈН бр. 2/2016, у складу са понудом,

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

- да обезбеди превоз аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима,тв/видео), ускладу са понудом,

- да након техничког прегледа аутобуса у Клењу, преузме ученике из издвојених одељења школе у Очагама и у Црнобарском Салашу који путују на екскурзију и да их по повратку са екскурзије врати у Клење, Црнобарски Салаш и Очаге.

-да обезбеди потребан број пратилаца- водича (током реализације екскурзија, а у складу са понудом,

- да сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

-  да се стара о правима и интересима свих путника (ученика, наставника, стручних вођа пута и других), сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област пословања.

Члан 7.

Пружалац услуге се обавезује да превоз ученика организује у свему по Закону о безбедности саобраћаја, с тим да се исти може обављати само у времену од 05-22 часа.

Пружалац услуге је такође обавезан да пре отпочињања путовања поднесе на увид Наручиоцуза све аутобусе:

-          за аутобусе који нису старији од 5 година доказ о техничкој исправности (не старији од 6 месеци),

-          за остале аутобусе записник о извршеном техничком прегледу, не старији од 5 дана,

-          тахографске улошке за претходна 2 дана за возаче који су ангажовани за превоз ученика

Пружалац услуга је сагласан да Наручилац неће дозволити отпочињање путовања уколико аутобус не испуњава наведене услове у погледу техничке исправности, потребног броја седишта и одговарајуће удобности, као и у случају када возачево психофизичко стање указује да није способан да безбедно управља аутобусом (алкохолисаност, умор, болест и сл.).

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац је дужан да Пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 3 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

 Наручилац се обавезује да се наставници који непосредно учествују у извођењу услуге која је предмет уговора старају о реду у аутобусима, објектима исхране и за време других уговорених садржаја.

Остале одредбе

Члан 9.

Стручни вођа пута Наручиоца и представник агенције (Пружаоца услуга) ће после изведеног путовања сачинити забелешку о извођењу путовања, после чега стручни вођа пута у року од 3дана сачињава извештај са оценом о извођењу и квалитету услуга.

У случају да су у извештају из претходног члана утврђени недостаци у пружању услуга, ако их Пружалац услуга није отклонио у току извршења услуга, исте неће бити плаћене или ће бити плаћене снижено, сразмерно неизвршењу или непотпуном извршењу,а уколико су већ плаћене Пружалац услуга је дужан да врати разлику између уговорене цене и снижене цене.

 Уговорне стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења услуге, у противном прихватиће одлуку Арбитраже YUTA.

Члан 10.

За све што није уговорено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 12.

Уколико приликом тумачења овог уговора и његове реализације дође до евентуалних спорова, исти ће бити решени мирним путем.

У немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 13.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ                                                        ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

        Драгана Којић

 

                       М.П.                                                                                                   М.П.

У Г О В О Р

О организовању екскурзије ученика трећег разреда за школску 2016/2017.годину, закључен дана __________ 2016.у Клењу

Уговорне стране:

Основна школа „Лаза К.Лазаревић“, Клење Дринска број 1, 15357 Клење, коју заступа директор  Драгана Којић (у даљем тексту Наручилац):

и

__________________________________________________ са седиштему___________________,ул.__________________________, кога заступа директор_______________________, (у даљем текстуПружалац услуга)ПИБ:__________________

 

Опште одредбе

Члан 1.

              Уговорне стране констатују да је:

 • Пружалац услуге доставио понуду за партију 3 , број ________ од ______________.године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
 • Наручилац на основу понуде Пружаоца услуге изабрао Пружаоца услуга,
 • Пружалац услуге обезбедио програм путовања који је предмет овог уговора и утврдио опште услове путовања у складу са условима из Закона о туризму и Упутством за реализацију екскурзије и наставе у природи, бр 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године, који се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

за пружање услуге организовања екскузије за трећи разред

 • Путни правац: Клење- Бранковина – Ваљево- Лелић –манастир Каона- Клење
 • Да  су писмене сагласности родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом и Програм путовања и Опште услове путовања саставни део овог уговора.

Предмет Уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је пружање услуге организовања екскурзије за ученике трећег  разреда ОШ ,,Лаза К.Лазаревић“, Клење, за школску 2016/2017.годину, према понуди Пружаоца услуга за партију 3., број ________ од ______________. године ( у даљем тексту: понуда) .

Рок пружања услуга

Члан 3.

Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге из члана 2. Овог уговора у термину ______________ 2017. године.

Уговорне стране су сагласнеда се термин реализације путовања може изменити на основу сагласности уговорних страна.

Вредност пружених услуга – цена

Члан 4.

Цена пружања услуге из члана 2. овог уговора по ученику без ПДВ-а износи______________ динара, односно укупна цена без ПДВ-а за_________ ученика износи____________ динара.

Ценапружања услуге из члана 2. овог уговора по ученику са ПДВ-ом износи______________ динара, односно укупна цена са ПДВ-ом за _______ ученика износи______________ динара.

У укупну цену укључени су и _______ гратис аранжмана за наставнике и ______гратис аранжмана за ученике.

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Укупан износ цене екскурзије биће утврђен након реализације екскурзије на основу укупног броја плативих ученика који су били на екскурзији, а по испостављању рачуна за извршене услуге.

 Саставни део овог уговора чини коначни списак ученика, полазника екскурзије, по одељењима.

Услови и начин плаћања

Члан 5.

Наручилац се обавезује да пружаоцу услуге плати укупну цену са ПДВ из члана 4. новцем у _______  једнаких рата на жиро рачун Пружаоца услуга.

Рачун за плаћање доставља Пружалац услуга.

Динамика плаћања: прва рата доспева након потписивања уговора, следећа до 15.децембра, остале рате на по месец дана од дана доспећа претходне рате, a задња рата доспева за плаћање 30.05.2017. године.

Пружалац услуге сноси трошкове финансијске трансакције.

Обавезе Пружаоца услуга

Члан 6.

Пружалац услуге се обавезује да према свим захтевима Наручиоца поступа одговорно у обезбеђењу квалитета уговорених услуга.

Пружалац услуге се обавезује:

- да у року од пет дана од дана закључења уговора достави следеће средство обезбеђења:

-          сопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним захтевом за регистрацију менице) за повраћај авансног плаћања у висини плаћеног аванса са ПДВ, која мора да траје најкраће до правдања аванса

-  -  да организује екскурзију по садржају и захтеву из предмета јавне набавке мале вредности улуга, ЈН бр. 2/2016, у складу са понудом,

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

- да обезбеди превоз аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима,тв/видео), ускладу са понудом,

- да након техничког прегледа аутобуса у Клењу, преузме ученике из издвојених одељења школе у Очагама и у Црнобарском Салашу који путују на екскурзију и да их по повратку са екскурзије врати у Клење, Црнобарски Салаш и Очаге.

-да обезбеди потребан број пратилаца- водича (током реализације екскурзија, а у складу са понудом,

- да сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

-  да се стара о правима и интересима свих путника (ученика, наставника, стручних вођа пута и других), сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област пословања.

Члан 7.

Пружалац услуге се обавезује да превоз ученика организује у свему по Закону о безбедности саобраћаја, с тим да се исти може обављати само у времену од 05-22 часа.

Пружалац услуге је такође обавезан да пре отпочињања путовања поднесе на увид Наручиоцуза све аутобусе:

-          за аутобусе који нису старији од 5 година доказ о техничкој исправности (не старији од 6 месеци),

-          за остале аутобусе записник о извршеном техничком прегледу, не старији од 5 дана,

-          тахографске улошке за претходна 2 дана за возаче који су ангажовани за превоз ученика

Пружалац услуга је сагласан да Наручилац неће дозволити отпочињање путовања уколико аутобус не испуњава наведене услове у погледу техничке исправности, потребног броја седишта и одговарајуће удобности, као и у случају када возачево психофизичко стање указује да није способан да безбедно управља аутобусом (алкохолисаност, умор, болест и сл.).

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац је дужан да Пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 3 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

  Наручилац се обавезује да се наставници који непосредно учествују у извођењу услуге која је предмет уговора старају о реду у аутобусима, објектима исхране и за време других уговорених садржаја.

Остале одредбе

Члан 9.

Стручни вођа пута Наручиоца и представник агенције (Пружаоца услуга) ће после изведеног путовања сачинити забелешку о извођењу путовања, после чега стручни вођа пута у року од 3 дана сачињава извештај са оценом о извођењу и квалитету услуга.У случају да су у извештају из претходног члана утврђени недостаци у пружању услуга, ако их Пружалац услуга није отклонио у току извршења услуга, исте неће бити плаћене или ће бити плаћене снижено, сразмерно неизвршењу или непотпуном извршењу,а уколико су већ плаћене Пружалац услуга је дужан да врати разлику између уговорене цене и снижене цене.  Уговорне стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења услуге, у противном прихватиће одлуку Арбитраже YUTA.

Члан 10.

За све што није уговорено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 12.

Уколико приликом тумачења овог уговора и његове реализације дође до евентуалних спорова, исти ће бити решени мирним путем.

 У немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 13.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ                                                        ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

        Драгана Којић

 

                       М.П.                                                                                                   М.П.

      У Г О В О Р

О организовању екскурзије ученика четвртог разреда за школску 2016/2017.годину, закључен дана ________2016.год. у Клењу

Уговорне стране:

Основна школа „Лаза К.Лазаревић“, Клење Дринска број 1, 15357 Клење, коју заступа директор  Драгана Којић (у даљем тексту Наручилац):

и

__________________________________________________са седиштему___________________,ул.__________________________, кога заступадиректор_______________________, (у даљем

текстуПружалац услуга)ПИБ:__________________

 

Опште одредбе

Члан 1.

              Уговорне стране констатују да је:

 • Пружалац услуге доставио понуду за партију 4 , број ________ од ______________.године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
 • Наручилац на основу понуде Пружаоца услуге изабрао Пружаоца услуга,
 • Пружалац услуге обезбедио програм путовања који је предмет овог уговора и утврдио опште услове путовања у складу са условима из Закона о туризму и Упутством за реализацију екскурзије и наставе у природи, бр 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године, који се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

за пружање услуге организовања екскузије за четврти разред

 • Путни правац:Клење-  Београд ( Авалски торањ, Манастир Раковица,  Стадион Црвене Звезде, Храм Светог Саве, Калемегдан- Клење
 • Да  су писмене сагласности родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом и Програм путовања и Опште услове путовања саставни део овог уговора.

Предмет Уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је пружање услуге организовања екскурзије за ученике четвртог  разреда ОШ ,,Лаза К.Лазаревић“, Клење, за школску 2016/2017.годину, према понуди Пружаоца услуга за партију 4., број ________ од ______________. године ( у даљем тексту: понуда) .

Рок пружања услуга

Члан 3.

Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге из члана 2. Овог уговора у термину _____________ 2017. године.

Уговорне стране су сагласнеда се термин реализације путовања може изменити на основу сагласности уговорних страна.

Вредност пружених услуга – цена

Члан 4.

Цена пружања услуге из члана 2. овог уговора по ученику без ПДВ-а износи______________ динара, односно укупна цена без ПДВ-а за_________ ученика износи____________ динара.

 Ценапружања услуге из члана 2. овог уговора по ученику са ПДВ-ом износи______________ динара, односно укупна цена са ПДВ-ом за _______ ученика износи______________ динара.

У укупну цену укључени су и _______ гратис аранжмана за наставнике и ______гратис аранжмана за ученике.

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Укупан износ цене екскурзије биће утврђен након реализације екскурзије на основу укупног броја плативих ученика који су били на екскурзији, а по испостављању рачуна за извршене услуге.

 Саставни део овог уговора чини коначни списак ученика, полазника екскурзије, по одељењима.

Услови и начин плаћања

Члан 5.

Наручилац се обавезује да пружаоцу услуге плати укупну цену са ПДВ из члана 4. новцем у _______  једнаких рата на жиро рачун Пружаоца услуга.

Рачун за плаћање доставља Пружалац услуга.

Динамика плаћања: прва рата доспева након  потписивања уговора, следећа до 15.децембра, остале рате на по месец дана од дана доспећа претходне рате, a задња рата доспева за плаћање 30.05.2017.године.

Пружалац услуге сноси трошкове финансијске трансакције.

Обавезе Пружаоца услуга

Члан 6.

Пружалац услуге се обавезује да према свим захтевима Наручиоца поступа одговорно у обезбеђењу квалитета уговорених услуга.

Пружалац услуге се обавезује:

- да у року од пет дана од дана закључења уговора достави следеће средство обезбеђења:

-          сопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним захтевом за регистрацију менице) за повраћај авансног плаћања у висини плаћеног аванса са ПДВ, која мора да траје најкраће до правдања аванса

-  да организује екскурзију по садржају и захтеву из предмета јавне набавке мале вредности улуга, ЈН бр. 2/2016, у складу са понудом,

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

- да обезбеди превоз аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима,тв/видео), ускладу са понудом,

- да након техничког прегледа аутобуса у Клењу, преузме ученике из издвојених одељења школе у Очагама и у Црнобарском Салашу који путују на екскурзију и да их по повратку са екскурзије врати у Клење, Црнобарски Салаш и Очаге.

-да обезбеди потребан број пратилаца- водича (током реализације екскурзија, а у складу са понудом,

- да сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

-  да се стара о правима и интересима свих путника (ученика, наставника, стручних вођа пута и других), сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област пословања.

Члан 7.

Пружалац услуге се обавезује да превоз ученика организује у свему по Закону о безбедности саобраћаја, с тим да се исти може обављати само у времену од 05-22 часа.

Пружалац услуге је такође обавезан да пре отпочињања путовања поднесе на увид Наручиоцуза све аутобусе:

-          за аутобусе који нису старији од 5 година доказ о техничкој исправности (не старији од 6 месеци),

-          за остале аутобусе записник о извршеном техничком прегледу, не старији од 5 дана,

-          тахографске улошке за претходна 2 дана за возаче који су ангажовани за превоз ученика

Пружалац услуга је сагласан да Наручилац неће дозволити отпочињање путовања уколико аутобус не испуњава наведене услове у погледу техничке исправности, потребног броја седишта и одговарајуће удобности, као и у случају када возачево психофизичко стање указује да није способан да безбедно управља аутобусом (алкохолисаност, умор, болест и сл.).

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац је дужан да Пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 3 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

 Наручилац се обавезује да се наставници који непосредно учествују у извођењу услуге која је предмет уговора старају о реду у аутобусима, објектима исхране и за време других уговорених садржаја.

Остале одредбе

Члан 9.

Стручни вођа пута Наручиоца и представник агенције (Пружаоца услуга) ће после изведеног путовања сачинити забелешку о извођењу путовања, после чега стручни вођа пута у року од 3 дана сачињава извештај са оценом о извођењу и квалитету услуга.

У случају да су у извештају из претходног члана утврђени недостаци у пружању услуга, ако их Пружалац услуга није отклонио у току извршења услуга, исте неће бити плаћене или ће бити плаћене снижено, сразмерно неизвршењу или непотпуном извршењу,а уколико су већ плаћене Пружалац услуга је дужан да врати разлику између уговорене цене и снижене цене.

 Уговорне стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења услуге, у противном прихватиће одлуку Арбитраже YUTA.

Члан 10.

За све што није уговорено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 12.

Уколико приликом тумачења овог уговора и његове реализације дође до евентуалних спорова, исти ће бити решени мирним путем.

 У немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 13.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ                                                        ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

        Драгана КОјић

 

                       М.П.                                                                                                   М.П.

У Г О В О Р

О организовању екскурзије ученика петог разреда за школску 2016/2017.годину,закључен дана ________2016.год. у Клењу

Уговорне стране:

Основна школа „Лаза К.Лазаревић“, Клење Дринска број 1, 15357 Клење, коју заступа директор  Драгана Којић (у даљем тексту Наручилац):

и

__________________________________________________са седиштему___________________,ул.__________________________, кога заступа директор_______________________, (у даљем текстуПружалац услуга)ПИБ:__________________

Опште одредбе

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је:

 • Пружалац услуге доставио понуду за партију 5 , број ________ од ______________.године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
 • Наручилац на основу понуде Пружаоца услуге изабрао Пружаоца услуга,
 • Пружалац услуге обезбедио програм путовања који је предмет овог уговора и утврдио опште услове путовања у складу са условима из Закона о туризму и Упутством за реализацију екскурзије и наставе у природи, бр 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године, који се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

за пружање услуге организовања екскузије за први разред

 • Путни правац: Клење – Хопово- Сремска Каменица(Змај Јовина кућа)-Нови Сад-Сремски Карловци(црква музеј) –Петроварадин( тврђава)-тржни центар „Биг“- Клење
 •  Да  су писмене сагласности родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом и Програм путовања и Опште услове путовања саставни део овог уговора.

Предмет Уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је пружање услуге организовања екскурзије за ученике петог разреда ОШ ,,Лаза К.Лазаревић“, Клење, за школску 2016/2017.годину, према понуди Пружаоца услуга за партију 5., број ________ од ______________. године ( у даљем тексту: понуда) .

Рок пружања услуга

Члан 3.

Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге из члана 2. Овог уговора у термину _____________ 2017. године.

Уговорне стране су сагласнеда се термин реализације путовања може изменити на основу сагласности уговорних страна.

Вредност пружених услуга – цена

Члан 4.

Цена пружања услуге из члана 2. овог уговора по ученику без ПДВ-а износи______________ динара, односно укупна цена без ПДВ-а за_________ ученика износи____________ динара.

 Цена пружања услуге из члана 2. овог уговора по ученику са ПДВ-ом износи______________ динара, односно укупна цена са ПДВ-ом за _______ ученика износи______________ динара.

У укупну цену укључени су и _______ гратис аранжмана за наставнике и ______гратис аранжмана за ученике.

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Укупан износ цене екскурзије биће утврђен након реализације екскурзије на основу укупног броја плативих ученика који су били на екскурзији, а по испостављању рачуна за извршене услуге.

 Саставни део овог уговора чини коначни списак ученика, полазника екскурзије, по одељењима.

Услови и начин плаћања

Члан 5.

Наручилац се обавезује да пружаоцу услуге плати укупну цену са ПДВ из члана 4. новцем у _______  једнаких рата на жиро рачун Пружаоца услуга.

Рачун за плаћање доставља Пружалац услуга.

Динамика плаћања: прва рата доспева након потписивања уговора, следећа до 15.децембра, остале рате на по месец дана од дана доспећа претходне рате, a задња рата доспева за плаћање 30.05.2017.године.

Пружалац услуге сноси трошкове финансијске трансакције.

Обавезе Пружаоца услуга

Члан 6.

Пружалац услуге се обавезује да према свим захтевима Наручиоца поступа одговорно у обезбеђењу квалитета уговорених услуга.

Пружалац услуге се обавезује:

- да у року од пет дана од дана закључења уговора достави следеће средство обезбеђења:

-          сопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним захтевом за регистрацију менице) за повраћај авансног плаћања у висини плаћеног аванса са ПДВ, која мора да траје најкраће до правдања аванса

-  да организује екскурзију по садржају и захтеву из предмета јавне набавке мале вредности улуга, ЈН бр. 2/2016, у складу са понудом,

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

- да обезбеди превоз аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима,тв/видео), ускладу са понудом,

- да након техничког прегледа аутобуса у Клењу, преузме ученике из издвојених одељења школе у Очагама и у Црнобарском Салашу који путују на екскурзију и да их по повратку са екскурзије врати у Клење, Црнобарски Салаш и Очаге.

-да обезбеди потребан број пратилаца- водича (током реализације екскурзија, а у складу са понудом,

- да сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

-  да се стара о правима и интересима свих путника (ученика, наставника, стручних вођа пута и других), сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област пословања.

Члан 7.

Пружалац услуге се обавезује да превоз ученика организује у свему по Закону о безбедности саобраћаја, с тим да се исти може обављати само у времену од 05-22 часа.

              Пружалац услуге је такође обавезан да пре отпочињања путовања поднесе на увид Наручиоцуза све аутобусе:

-          за аутобусе који нису старији од 5 година доказ о техничкој исправности (не старији од 6 месеци),

-          за остале аутобусе записник о извршеном техничком прегледу, не старији од 5 дана,

-          тахографске улошке за претходна 2 дана за возаче који су ангажовани за превоз ученика

Пружалац услуга је сагласан да Наручилац неће дозволити отпочињање путовања уколико аутобус не испуњава наведене услове у погледу техничке исправности, потребног броја седишта и одговарајуће удобности, као и у случају када возачево психофизичко стање указује да није способан да безбедно управља аутобусом (алкохолисаност, умор, болест и сл.).

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац је дужан да Пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 3 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

 Наручилац се обавезује да се наставници који непосредно учествују у извођењу услуге која је предмет уговора старају о реду у аутобусима, објектима исхране и за време других уговорених садржаја.

Остале одредбе

Члан 9.

Стручни вођа пута Наручиоца и представник агенције (Пружаоца услуга) ће после изведеног путовања сачинити забелешку о извођењу путовања, после чега стручни вођа пута у року од 3 дана сачињава извештај са оценом о извођењу и квалитету услуга.У случају да су у извештају из претходног члана утврђени недостаци у пружању услуга, ако их Пружалац услуга није отклонио у току извршења услуга, исте неће бити плаћене или ће бити плаћене снижено, сразмерно неизвршењу или непотпуном извршењу,а уколико су већ плаћене Пружалац услуга је дужан да врати разлику између уговорене цене и снижене цене.   Уговорне стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења услуге, у противном прихватиће одлуку Арбитраже YUTA.

Члан 10.

За све што није уговорено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 12.

Уколико приликом тумачења овог уговора и његове реализације дође до евентуалних спорова, исти ће бити решени мирним путем.

  У немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 13.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ                                                        ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

        Драгана Којић

 

                       М.П.                                                                                                  М.П.

У Г О В О Р

О организовању екскурзије ученика шестог разреда за школску 2016/2017годину, закључен дана _________ 2016.год. у  Клењу

Уговорне стране:

Основна школа „Лаза К.Лазаревић“, Клење Дринска број 1, 15357 Клење, коју заступа директор  Драгана Којић(у даљем тексту Наручилац):

и

__________________________________________________са седиштем у___________________,ул.__________________________, кога заступадиректор_______________________, (у даљем текстуПружалац услуга)ПИБ:__________________

 

Опште одредбе

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је:

 • Пружалац услуге доставио понуду за партију 6 , број ________ од ______________.године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
 • Наручилац на основу понуде Пружаоца услуге изабрао Пружаоца услуга,
 • Пружалац услуге обезбедио програм путовања који је предмет овог уговора и утврдио опште услове путовања у складу са условима из Закона о туризму и Упутством за реализацију екскурзије и наставе у природи, бр 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године, који се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

за пружање услуге организовања екскузије за шести  разред

 • Путни правац: Клење – Београд-(ауто пут)- Костолац-Виминацијум-Смедерево((Златни брег, вила династије Обреновић, Смедеревска тврђава), слободно време у центру града-Клење
 • Да  су писмене сагласности родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом и Програм путовања и Опште услове путовања саставни део овог уговора.

Предмет Уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је пружање услуге организовања екскурзије за ученике шестогразреда ОШ ,,Лаза К.Лазаревић“, Клење, за школску 2016/2017.годину, према понуди Пружаоца услугаза партију 6 ., број ________ од ______________. године ( у даљем тексту: понуда) .

Рок пружања услуга

Члан 3.

Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге из члана 2. Овог уговора у термину ________________ 2017. године.

Уговорне стране су сагласнеда се термин реализације путовања може изменити на основу сагласности уговорних страна.

Вредност пружених услуга – цена

Члан 4.

Цена пружања услуге из члана 2. овог уговора по ученику без ПДВ-а износи______________ динара, односно укупна цена без ПДВ-а за_________ ученика износи____________ динара.

 Цена пружања услуге из члана 2. овог уговора по ученику са ПДВ-ом износи______________ динара, односно укупна цена са ПДВ-ом за _______ ученика износи______________ динара.

У укупну цену укључени су и _______ гратис аранжмана за наставнике и ______гратис аранжмана за ученике.

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Укупан износ цене екскурзије биће утврђен након реализације екскурзије на основу укупног броја плативих ученика који су били на екскурзији, а по испостављању рачуна за извршене услуге.

Саставни део овог уговора чини коначни списак ученика, полазника екскурзије, по одељењима.

Услови и начин плаћања

Члан 5.

Наручилац се обавезује да пружаоцу услуге плати укупну цену са ПДВ из члана 4. новцем у _______  једнаких рата на жиро рачун Пружаоца услуга.

Рачун за плаћање доставља Пружалац услуга.

 Динамика плаћања: прва рата доспева након потписивања уговора, следећа до 15.децембра, остале рате на по месец дана од дана доспећа претходне рате, a задња рата доспева за плаћање 30.05.2017.године

Пружалац услуге сноси трошкове финансијске трансакције.

Обавезе Пружаоца услуга

Члан 6.

Пружалац услуге се обавезује да према свим захтевима Наручиоца поступа одговорно у обезбеђењу квалитета уговорених услуга.

Пружалац услуге се обавезује:

-  да у року од пет дана од дана закључења уговора достави следеће средство обезбеђења:

-          сопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним захтевом за регистрацију менице) за повраћај авансног плаћања у висини плаћеног аванса са ПДВ, која мора да траје најкраће до правдања аванса

-  да организује екскурзију по садржају и захтеву из предмета јавне набавке мале вредности улуга, ЈН бр. 2/2016, у складу са понудом,

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

- да обезбеди превоз аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима,тв/видео), ускладу са понудом,

- да након техничког прегледа аутобуса у Клењу, преузме ученике из издвојених одељења школе у Очагама и у Црнобарском Салашу који путују на екскурзију и да их по повратку са екскурзије врати у Клење, Црнобарски Салаш и Очаге.

-да обезбеди потребан број пратилаца- водича (током реализације екскурзија, а у складу са понудом,

- да сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

-  да се стара о правима и интересима свих путника (ученика, наставника, стручних вођа пута и других), сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област пословања.

Члан 7.

Пружалац услуге се обавезује да превоз ученика организује у свему по Закону о безбедности саобраћаја, с тим да се исти може обављати само у времену од 05-22 часа.

Пружалац услуге је такође обавезан да пре отпочињања путовања поднесе на увид Наручиоцуза све аутобусе:

-          за аутобусе који нису старији од 5 година доказ о техничкој исправности (не старији од 6 месеци),

-          за остале аутобусе записник о извршеном техничком прегледу, не старији од 5 дана,

-          тахографске улошке за претходна 2 дана за возаче који су ангажовани за превоз ученика

Пружалац услуга је сагласан да Наручилац неће дозволити отпочињање путовања уколико аутобус не испуњава наведене услове у погледу техничке исправности, потребног броја седишта и одговарајуће удобности, као и у случају када возачево психофизичко стање указује да није способан да безбедно управља аутобусом (алкохолисаност, умор, болест и сл.).

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац је дужан да Пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 3 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

  Наручилац се обавезује да се наставници који непосредно учествују у извођењу услуге која је предмет уговора старају о реду у аутобусима, објектима исхране и за време других уговорених садржаја.

Остале одредбе

Члан 9.

Стручни вођа пута Наручиоца и представник агенције (Пружаоца услуга) ће после изведеног путовања сачинити забелешку о извођењу путовања, после чега стручни вођа пута у року од 3 дана сачињава извештај са оценом о извођењу и квалитету услуга.

У случају да су у извештају из претходног члана утврђени недостаци у пружању услуга, ако их Пружалац услуга није отклонио у току извршења услуга, исте неће бити плаћене или ће бити плаћене снижено, сразмерно неизвршењу или непотпуном извршењу,а уколико су већ плаћене Пружалац услуга је дужан да врати разлику између уговорене цене и снижене цене.

 Уговорне стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења услуге, у противном прихватиће одлуку Арбитраже YUTA.

Члан 10.

За све што није уговорено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 12.

Уколико приликом тумачења овог уговора и његове реализације дође до евентуалних спорова, исти ће бити решени мирним путем.

У немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 13.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ                                                        ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

        Драгана Којић

 

                       М.П.                                                                                                   М.П.

     У Г О В О Р

О организовању екскурзије ученика седмог и осмог разреда за школску 2016/2017.годину,закључен дана _______2016.год. у Клењу

Уговорне стране:

Основна школа „Лаза К.Лазаревић“, Клење Дринска број 1, 15357 Клење, коју заступа директор  Драгана Којић (у даљем тексту Наручилац)

и

__________________________________________________са седиштему___________________,ул.__________________________, кога заступадиректор_______________________, (у даљем текстуПружалац услуга)ПИБ:__________________

 

Опште одредбе

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је:

 • Пружалац услуге доставио понуду за партију 7 , број ________ од ______________.године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
 • Наручилац на основу понуде Пружаоца услуге изабрао Пружаоца услуга,
 • Пружалац услуге обезбедио програм путовања који је предмет овог уговора и утврдио опште услове путовања у складу са условима из Закона о туризму и Упутством за реализацију екскурзије и наставе у природи, бр 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године, који се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

за пружање услуге организовања екскузије за седми и осми разред

 • Путни правац: Клење- Сунчана река- Шарганска осмица – Дрвенград  –Клење (  1 ноћење са једним пуним  пансионом са дискотеком)
 • Да  су писмене сагласности родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом и Програм путовања и Опште услове путовања саставни део овог уговора.

Предмет Уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је пружање услуге организовања екскурзије за ученике седмог и осмог   разреда ОШ ,,Лаза К.Лазаревић“, Клење, за школску 2016/2017.годину, према понуди Пружаоца услуга за партију 7., број ________ од ______________. године ( у даљем тексту: понуда) .

Рок пружања услуга

Члан 3.

Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге из члана 2. Овог уговора у термину од  ______________  до ___________ 2017. године.

Уговорне стране су сагласнеда се термин реализације путовања може изменити на основу сагласности уговорних страна.

Вредност пружених услуга – цена

Члан 4.

Цена пружања услуге из члана 2. овог уговора по ученику без ПДВ-а износи______________ динара, односно укупна цена без ПДВ-а за_________ ученика износи____________ динара.

 Цена пружања услуге из члана 2. овог уговора по ученику са ПДВ-ом износи______________ динара, односно укупна цена са ПДВ-ом за _______ ученика износи______________ динара.

У укупну цену укључени су и _______ гратис аранжмана за наставнике и ______гратис аранжмана за ученике.

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Укупан износ цене екскурзије биће утврђен након реализације екскурзије на основу укупног броја плативих ученика који су били на екскурзији, а по испостављању рачуна за извршене услуге.

 Саставни део овог уговора чини коначни списак ученика, полазника екскурзије, по одељењима.

Услови и начин плаћања

Члан 5.

Наручилац се обавезује да пружаоцу услуге плати укупну цену са ПДВ из члана 4. новцем у _______  једнаких рата на жиро рачун Пружаоца услуга.

Рачун за плаћање доставља Пружалац услуга.

 Динамика плаћања: прва рата доспева након потписивања уговора, следећа до 15.децембра, остале рате на по месец дана од дана доспећа претходне рате, a задња рата доспева за плаћање 30.05.2017.године.

Пружалац услуге сноси трошкове финансијске трансакције.

Обавезе Пружаоца услуга

Члан 6.

Пружалац услуге се обавезује да према свим захтевима Наручиоца поступа одговорно у обезбеђењу квалитета уговорених услуга.

Пружалац услуге се обавезује:

- да у року од пет дана од дана закључења уговора достави следеће средство обезбеђења:

-          сопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним захтевом за регистрацију менице) за повраћај авансног плаћања у висини плаћеног аванса са ПДВ, која мора да траје најкраће до правдања аванса

-  да организује екскурзију по садржају и захтеву из предмета јавне набавке мале вредности улуга, ЈН бр. 2/2016, у складу са понудом,

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

- да обезбеди превоз аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима,тв/видео), ускладу са понудом,

- да након техничког прегледа аутобуса у Клењу, преузме ученике из издвојених одељења школе у Очагама и у Црнобарском Салашу који путују на екскурзију и да их по повратку са екскурзије врати у Клење, Црнобарски Салаш и Очаге.

-да обезбеди потребан број пратилаца- водича (током реализације екскурзија, а у складу са понудом,

- да сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

-  да се стара о правима и интересима свих путника (ученика, наставника, стручних вођа пута и других), сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област пословања.

Члан 7.

Пружалац услуге се обавезује да превоз ученика организује у свему по Закону о безбедности саобраћаја, с тим да се исти може обављати само у времену од 05-22 часа.

Пружалац услуге је такође обавезан да пре отпочињања путовања поднесе на увид Наручиоцуза све аутобусе:

-          за аутобусе који нису старији од 5 година доказ о техничкој исправности (не старији од 6 месеци),

-          за остале аутобусе записник о извршеном техничком прегледу, не старији од 5 дана,

-          тахографске улошке за претходна 2 дана за возаче који су ангажовани за превоз ученика

Пружалац услуга је сагласан да Наручилац неће дозволити отпочињање путовања уколико аутобус не испуњава наведене услове у погледу техничке исправности, потребног броја седишта и одговарајуће удобности, као и у случају када возачево психофизичко стање указује да није способан да безбедно управља аутобусом (алкохолисаност, умор, болест и сл.).

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац је дужан да Пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 3 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

 Наручилац се обавезује да се наставници који непосредно учествују у извођењу услуге која је предмет уговора старају о реду у аутобусима, објектима исхране и за време других уговорених садржаја.

Остале одредбе

Члан 9.

Стручни вођа пута Наручиоца и представник агенције (Пружаоца услуга) ће после изведеног путовања сачинити забелешку о извођењу путовања, после чега стручни вођа пута у року од 3 дана сачињава извештај са оценом о извођењу и квалитету услуга.

У случају да су у извештају из претходног члана утврђени недостаци у пружању услуга, ако их Пружалац услуга није отклонио у току извршења услуга, исте неће бити плаћене или ће бити плаћене снижено, сразмерно неизвршењу или непотпуном извршењу,а уколико су већ плаћене Пружалац услуга је дужан да врати разлику између уговорене цене и снижене цене.

Уговорне стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења услуге, у противном прихватиће одлуку Арбитраже YUTA.

Члан 10.

За све што није уговорено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 12.

Уколико приликом тумачења овог уговора и његове реализације дође до евентуалних спорова, исти ће бити решени мирним путем.

 У немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 13.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ                                                        ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

        Драга Којић

                       М.П.                                                                                                   М.П.

У Г О В О Р

О организовању наставе у природи  ученика од првог до четвртог разреда за школску 2016/2017.годину, закључен дана ________2016.год. у Клењу

Уговорне стране:

Основна школа „Лаза К.Лазаревић“, Клење Дринска број 1, 15357 Клење, коју заступа директор  Драгана Којић (у даљем тексту Наручилац):

и

__________________________________________________ са седиштему___________________,ул.__________________________, кога заступа директор_______________________, (у даљем тексту:Пружалац услуга)ПИБ:__________________

Опште одредбе

Члан 1.

              Уговорне стране констатују да је:

 • Пружалац услуге доставио понуду за партију 8 , број ________ од ______________.године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
 • Наручилац на основу понуде Пружаоца услуге изабрао Пружаоца услуга, за пружање услуге организовања наставе у природи за ученике од првог до четвртог разреда
 • Да  су писмене сагласности родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом и Програм путовања и Опште услове путовања саставни део овог уговора.
 • Пружалац услуге обезбедио програм путовања који је предмет овог уговора и утврдио опште услове путовања у складу са условима из Закона о туризму и Упутством за реализацију екскурзије и наставе у природи, бр 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године, који се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;
 • Путни правац: Клење-Врњачка бања - Клење,

Предмет Уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је пружање услуге организовања наставе у природи за ученике од првог до четвртог разреда ОШ ,,Лаза К.Лазаревић“, Клење, за школску 2016/2017.годину, према понуди Пружаоца услуга за партију 8., број ________ од ______________. године ( у даљем тексту: понуда) .

Рок пружања услуга

Члан 3.

Пружалац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге из члана 2. Овог уговора у термину од  ______________  до ___________ 2016. године.

Уговорне стране су сагласне да се термин реализације путовања може изменити на основу сагласности уговорних страна.

Вредност пружених услуга – цена

Члан 4.

Цена пружања услуге из члана 2. овог уговора по ученику без ПДВ-а износи______________ динара, односно укупна цена без ПДВ-а за_________ ученика износи____________ динара.

Цена пружања услуге из члана 2. овог уговора по ученику са ПДВ-ом износи______________ динара, односно укупна цена са ПДВ-ом за _______ ученика износи______________ динара.

У укупну цену укључени су и _______ гратис аранжмана за наставнике и ______гратис аранжмана за ученике.

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Укупан износ цене наставе у природи биће утврђен након реализације наставе у природи  на основу укупног броја плативих ученика који су били на настави у природи, а по испостављању рачуна за извршене услуге.

 Саставни део овог уговора чини коначни списак ученика, полазника наставе у природи, по одељењима.

Услови и начин плаћања

Члан 5.

Наручилац се обавезује да пружаоцу услуге плати укупну цену са ПДВ из члана 4. новцем у _______  једнаких рата на жиро рачун Пружаоца услуга.

Рачун за плаћање доставља Пружалац услуга.

Динамика плаћања: прва рата доспева након потписивања уговора, следећа до 15.децембра, остале рате на по месец дана од дана доспећа претходне рате, a задња рата доспева за плаћање 30.05.2017.године

Пружалац услуге сноси трошкове финансијске трансакције.

Обавезе Пружаоца услуга

Члан 6.

Пружалац услуге се обавезује да према свим захтевима Наручиоца поступа одговорно у обезбеђењу квалитета уговорених услуга.

Пружалац услуге се обавезује:

-  да у року од пет дана од дана закључења уговора достави следеће средство обезбеђења:сопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним захтевом за регистрацију менице) за повраћај авансног плаћања у висини плаћеног аванса са ПДВ, која мора да траје најкраће до правдања аванса

-    да организује наставу у природи по садржају и захтеву из предмета јавне набавке мале вредности улуга, ЈН бр. 2/2016, у складу са понудом,

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

- да обезбеди превоз аутобусима високе туристичке класе до 10 година старости (клима,тв/видео), ускладу са понудом,

- да након техничког прегледа аутобуса у Клењу, преузме ученике из издвојених одељења школе у Очагама и у Црнобарском Салашу који путују на наставу у прирорди и да их по повратку са наставе у природи врати у Клење, Црнобарски Салаш и Очаге.

-да обезбеди потребан број пратилаца- водича (током реализације наставе у природи, а у складу са понудом,

- да сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања наставе у природи,

-  да се стара о правима и интересима свих путника (ученика, наставника, стручних вођа пута и других), сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област пословања.

Члан 7.

Пружалац услуге се обавезује да превоз ученика организује у свему по Закону о безбедности саобраћаја, с тим да се исти може обављати само у времену од 05-22 часа.

Пружалац услуге је такође обавезан да пре отпочињања путовања поднесе на увид Наручиоцуза све аутобусе:

-          за аутобусе који нису старији од 5 година доказ о техничкој исправности (не старији од 6 месеци),

-          за остале аутобусе записник о извршеном техничком прегледу, не старији од 5 дана,

-          тахографске улошке за претходна 2 дана за возаче који су ангажовани за превоз ученика

Пружалац услуга је сагласан да Наручилац неће дозволити отпочињање путовања уколико аутобус не испуњава наведене услове у погледу техничке исправности, потребног броја седишта и одговарајуће удобности, као и у случају када возачево психофизичко стање указује да није способан да безбедно управља аутобусом (алкохолисаност, умор, болест и сл.).

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац је дужан да Пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 3 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

 Наручилац се обавезује да се наставници који непосредно учествују у извођењу услуге која је предмет уговора старају о реду у аутобусима, објектима исхране и за време других уговорених садржаја.

Остале одредбе

Члан 9.

Стручни вођа пута Наручиоца и представник агенције (Пружаоца услуга) ће после изведеног путовања сачинити забелешку о извођењу путовања, после чега стручни вођа пута у року од 3 дана сачињава извештај са оценом о извођењу и квалитету услуга.

У случају да су у извештају из претходног члана утврђени недостаци у пружању услуга, ако их Пружалац услуга није отклонио у току извршења услуга, исте неће бити плаћене или ће бити плаћене снижено, сразмерно неизвршењу или непотпуном извршењу,а уколико су већ плаћене Пружалац услуга је дужан да врати разлику између уговорене цене и снижене цене.

 Уговорне стране су сагласне да мирним путем договоре износ сразмерног снижења цене у случају неизвршења или непотпуног извршења услуге, у противном прихватиће одлуку Арбитраже YUTA.

Члан 10.

За све што није уговорено примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 12.

Уколико приликом тумачења овог уговора и његове реализације дође до евентуалних спорова, исти ће бити решени мирним путем.

 У немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 13.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ                                                        ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА

        Драгана Којић

 

                       М.П.                                                                                                   М.П.

Напомена:

Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и Корисник услуга ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у поступку јавне набавке.

Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елемента модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односо сви подизвођачи.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

Уговор се попуњава, потписује и оверава печатом за сваку партију појединачно

 

                                                  И З Ј А В А

О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА – образац број 9

’’______________________________________________’’ из ____________________

            (Назив и адреса понуђача/носиоца групе)

            Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор о јавној набавци услуге број 2/2016 -зa jaвну нaбaвку извођење екскурзија за ученике од првог до осмог разреда и наставе у природи за ученике од првог до четвртог разреда у поступку јавне набавке мале вредности, доставити регистровану бланко  сопствену меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,што се доказује достављањем захтева/потврде за регистрацију. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса.

                                                                                                                                               

            у _______________,

Дана __.__.2016. године

                                                                                                                     ПОНУЂАЧ

                                                                        М.П.                             ____________________                                  

                                                                                                               (потпис овлашеног лица)


НАПОМЕНА: Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој .

Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима из конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63. став 1. ЗЈН  („Сл.гласник РС„ бр. 124/2012, 68/2015) дужан да све измене и допуне конкурсне документације, као и све додатне информације и појашњења објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници